Експерти на ОП РЧР представиха пред потенциални бенефициенти процедура „Открий ме“

Процедура „Открий ме“ е насочена към децата и младежите в неравностойно положение. Тя цели реализиране на мерки за формиране на социални умения у младите хора, включително такива с увреждания и в риск, които да им бъдат полезни в самостоятелния живот извън институциите, в които са отгледани. Идеята е с дейностите по проектите те да открият талантите си и да бъдат насърчени да ги развиват.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg/< и https://eumis2020.government.bg

Условията за кандидатстване можете да намерите на следния линк.

Крайният срок за представяне на проектните предложения е 30.11.2017 г., 17:30 ч.