Експерти на ОП РЧР представиха пред потенциални бенефициенти процедура „Развитие на социалното предприемачество“

Процедура „Развитие на социалното предприемачество“ е насочена изцяло към хората с увреждания. Идеята е те да получат по-лесен достъп до заетост и подкрепа за пълноценен живот чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Кандидатите по процедурата трябва да формулират в дейностите си осигуряване на подкрепа за създаване на нови и разширяване на вече съществуващи социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания. Трябва да бъдат заложени мерки за психологическо подпомагане и мотивиране на хората с увреждания за трудова и социална интеграция в сектора на социалната икономика; предоставяне на обучения на лицата, за които е осигурена заетост в социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания; осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица; оборудване на новосъздадените работни места и в случай на необходимост, тяхното адаптиране за лица с увреждания и/или извършване на ремонт във връзка с дейността на социалното предприятие; предоставяне на обучения за повишаване на управленските и бизнес умения за повишаване ефективността на управление на социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания; подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца; проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги; социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg/ и https://eumis2020.government.bg.

Крайният срок за представяне на проектното предложение е 09.10.2017 г., 17:30 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) –
https://eumis2020.government.bg.