Експерти на ОП РЧР проведоха обучение на бенефициенти по процедура „Активно включване“

Експерти на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ проведоха обучение на бенефициенти по управление и отчитане на сключени договори по процедура „Активно включване“.
Процедура „Активно включване” на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” на ОПРЧР 2014-2020 цели разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните възможности на тези лица за заетост и интеграция на пазара на труда; Подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие и насърчаване участието на пазара на труда и възстановяване на трудовата активност на семейства с деца /включително с увреждания/; Реализация на комплексни действия в посока улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, включително и чрез предоставяне на иновативни социални и здравни услуги; Предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд.