Експерти на ОП РЧР проведоха обучение на бенефициенти по процедура „Добри и безопасни условия на труд”

Стотици бенефициенти се събраха на обучение по управление и отчитане на договорите по процедура „Добри и безопасни условия на труд” на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Поради спецификата на събитието и множеството участници, заявили интерес, форумът бе удължен с четири часа от първоначално предвиденото.

Процедурата „Добри и безопасни условия на труд” има за цел да подобри работната среда в предприятията чрез осигуряването на ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси. Това ще подобри качеството на работните места и ще рефлектира пряко върху производителността на труда в предприятията. Сред целите също е да бъде насърчена географската мобилност на работната сила в страната чрез осигуряване на транспорт на наетите в предприятията лица.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура „Добри и безопасни условия на труд” е 80 000 000 лв.