Експерти на ОП РЧР проведоха обучение на бенефициенти по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”

Десетки бенефициенти се събраха на обучение по управление и отчитане на договорите по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” на Приоритетна ос 4 „Транснационално сътрудничество” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

С изпълнението на проектите ще се подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страни-членки на ЕС, чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство в областите – пазар на труда и качество на работните места; социално включване и борба с бедността, здравеопазване, равни възможности и недискриминация, условия на труд; изграждане на административен капацитет.

Бюджетът на процедурата е 20 000 000 лева.