Експерти на Управляващите органи на ОПРЧР и ОПНОИР представиха днес условията за кандидатстване по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – компонент 1.

По настоящата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ще се изпълняват интегрирани проектни предложения. Реализацията на операцията ще позволи по взаимодопълващ се начин да бъдат използвани възможностите на две оперативни програми – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Мобилизирането на ресурс от различни източници в изпълнение на важни за държавата приоритети е инструмент за търсене на решение на проблемите в регионите с най-много икономически и социални проблеми. Финансовата подкрепа се предоставя по ОП РЧР, която е определена за водеща програма, и по ОП НОИР.

Целта на процедурата е да допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.

Дейностите по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – компонент 1 ще се изпълняват на територията на общини с актуализирани общински планове за интеграция на ромите за периода 2015-2020 г., в съответствие с Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г., които имат одобрени идейни концепции, след предварителен подбор от ЦКЗ, а именно 52 общини и райони на общини.