Информационни дни по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”

Във връзка с обявяването на процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” по Приоритетна ос 4 „Транснационално сътрудничество” на ОПРЧР 2014-2020, Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган (УО), организира провеждането на информационни дни за представяне на Условията за кандидатстване (УК).

Кампанията стартира на 30.01.2017 г. в гр. Пловдив и продължава в градовете София, Бургас, Варна и Велико Търново.