Инвестициите в развитието на хората бяха обсъдени на конференция за бъдещето на Европейски социален фонд – Conference of the European Social Fund Discusses Investments in People’s Development

Предизвикателствата пред политиката на ЕС в областта на човешкия капитал бяха обсъдени по време на конференция за бъдещето на Европейския социален фонд на тема „Инвестиции в хората – пътят напред“, която се проведе в София. По време на дискусиите делегатите очертаха посоката за бъдещото финансиране на инвестициите в хората след 2020 г. и изразиха мнение как сегашният модел трябва да се промени, за да се реализират на практика принципите, заложени в Европейския стълб за социални права за постигане на равни възможности и достъп до пазара на труда, справедливи условия на труд и по-добра социална закрила.

„Надявам се нашите лидери да осъзнаят нуждата от масирани инвестиции в хората, така че Европейският стълб за социалните права да бъде приложен конкретно“, каза във видео обръщение Мариан Тейсен, еврокомисар по заетостта, социалните въпроси и мобилността.

„Инвестициите, които се правят от Европейския социален фонд (ЕСФ), безспорно стигат до хората“, каза вицепремиерът Томислав Дончев. „Днес говорим за дигитализацията, но защо не обръщаме достатъчно внимание на тежките социални предизвикателства, които стоят като тъмна страна на този процес. Какво правим, как работим, как се грижим за дигиталните малцинства, които обезателно ще бъдат проблем след 5-10 години. Един човек, който не е дигитално грамотен, след 10 г. ще бъде по-тежко маргинализиран, ще има не само редуцирани шансове да работи, но и няма да бъде пълноценен член на обществото“, подчерта Дончев.

Председателят на бюджетната комисия на Европейския парламент Жан Артюи посочи, че са необходими мерки за комбиниране на мобилността и ученето. „Ще трябва да убедим страните членки, че трябва да вървим към конвергенция на законодателството, свързвана с промотиране на чиракуването“, добави той.

„Пазарът на труда се промени напълно. Фокусът ни трябва да е насочен към развитие на уменията на работната сила, но също и към инвестиците в хората“, каза Мишел Сервоз, генерален-директор на Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и включване“ в Европейската комисия.

„Българското председателство счита, че социалният фокус на следващия бюджет е единственият начин Европа да постига целите си и да има бъдеще“, подчерта заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. Тя добави, че в България всеки трети е ползвал средствата от ЕСФ. От около 3 млн. работоспособни българи над 800 000 са минали през различните мерки за интеграция на пазара на труда, които са били финансирани от фонда, добави тя.

В конференцията участваха над 350 представители на институции на ЕС, национални, регионални, местни публични органи, социални партньори, организации на гражданското общество, академични среди и други заинтересовани страни.


„Investing in People – the Way Forward“—a conference on the future of the European Social Fund—discussed the challenges of EU human capital policies in Sofia. The delegates outlined the direction for future financing of investments in people after 2020 and shared opinions on how to change the current model in order to implement the in practice principles of the European Pillar of Social Rights and achieve equal opportunities and access to the labor market, fair working conditions and better social protection.

Marianne Thyssen, EU Commissioner for Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility, commented: „I do hope that our leaders will acknowledge the importance to invest massively in people in order to implement concretely the European Pillar of Social Rights.“

“The European Social Fund investments undoubtedly reach the people,” said Vice Prime Minister of Bulgaria Tomislav Donchev. “Today we speak about digitalization but we do not pay enough attention to the grave social challenges that are the dark side of this process. We should think about what we do, the way we work and the way we support the digital minorities that would certainly become a problem in 5-10 years. In 10 years, a person who is not digitally literate will be heavily marginalized, will have fewer job opportunities and will not be able to actively participate in society.”
Jean Arthuis, Chair of the Committee on Budgets, European Parliament, said that mobility and studying should be combined. “We will have to convince Member States that we have to go in the direction of the convergence of legislation on the promotion of apprenticeship,” he said.

“The world of work is changing completely. Skills should be our focus but also the investing in people,” said Michel Servoz, Director-General for Employment at the European Commission.

“The Bulgarian Presidency views the social focus of the next budget to be the only way for Europe to achieve its goals and have a future,” said Zornitsa Roussinova, Deputy Minister of Labour and Social Policy of Bulgaria. She added that every third person in Bulgaria has taken advantage of the European Social Fund. 800 000 Bulgarians have completed ESF-financed trainings that have supported their integration in the labour market.

Over 350 representatives of EU institutions, national, regional, local and public authorities, social partners, civil society organizations, academics and other stakeholders took part in the conference.