Над 83% стигна нивото на програмираните средства, след деветото заседание на Комитета за наблюдение на ОП РЧР

11 нови операции на обща стойност близо 264 млн. лв., в подкрепа на ключови политики в областта на пазара на труда и социалното включване, бяха одобрени на деветото редовно заседание на Комитета за наблюдение на ОП РЧР 2014-2020 г., проведено на 21 ноември 2017 г. Така в средата на програмния период нивото на програмираните средства надхвърли 83,6%.

„Този успех за нас е важен, защото ефективността от инвестициите на Европейския социален фонд дава резултат“. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. Тя посочи, че в момента държавата ни е с рекордно ниско равнище на безработица – 5.8% за последното тримесечие, по-ниска и от времето преди световната икономическа криза. Над 68% е увеличението на заетите лица.

„Въпреки това, предизвикателствата в сферата на пазара на труда за България са сериозни. Актуални и в момента са темите за младежката безработица, за активиране на неактивните лица и мерките за трайната интеграция на дълготрайно безработните“, посочи Зорница Русинова и добави, че ключовите социални въпроси намират отражение в одобрените на Комитета за наблюдение на ОП РЧР операции, които ще стартират през следващата година.

„Радвам се на положителната тенденция в работата на ОП „Развитие на човешките ресурси, надявам се тя да продължи“, коментира в рамките на форума Сандрин де Бугеном, началник на отдел B/5 „Румъния, България”, дирекция B „Заетост ”, ГД “Заетост, социални въпроси и приобщаване” на Европейската комисия.

Комитетът за наблюдение одобри операция „Работа“ с бюджет от 80 млн. лева, която ще предостави целенасочена подкрепа към дълготрайно безработните лица с цел преодоляване на пречките и създаване на предпоставки за включването им в заетост.

Одобрена бе и операция, която да продължи подкрепата на процеса по деинституционализация на грижата за децата, настанени в домовете за деца, лишени от родителска грижа и домовете за медико-социални грижи за деца и закриване на тези институции. С изпълнението на проектите всички 1470 деца и младежи, настанени в институции, ще бъдат обхванати в интервенции за деинституционализация. За целта са осигурени 74 млн. лв., които ще гарантират, че на децата и младежите ще бъдат предоставяни новите социални или социално-здравни услуги, които заменят стария институционален модел на отглеждането им.

Гласувани бяха и три нови операции, които ще подкрепят изграждане на политика в областта на доходите и жизненото равнище; мерки, насочени към въвеждане на стандарт за недискриминация в сферата на заетостта и изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността.

На деветото заседание бе представено и одобрено изменение на оперативната програма, с което предвид демографските предизвикателства пред страната, се пренасочват средства за мерки за почасово предоставяне на услуги за дългосрочна грижа и целева подкрепа на реформите за премахване на институционалния модел на грижа и за развитие на междусекторни услуги за социално включване.