Обучение за бенефициенти по изпълнение на договори за предоставяне на БФП по процедура „Обучения за заети лица“

Във връзка със стартиране на дейностите по сключени договори по процедура „Обучения за заети лица“ на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган (УО), организира провеждането на обучения по управление и отчитане на договорите.

УО на ОПРЧР кани всички бенефициенти, които имат сключени договори или им предстои сключване, да вземат участие в специализираните обучения, които ще се проведат в гр. София и в гр. Бургас.

Повече информация може да откриете в приложената покана.