Обучение за бенефициенти по изпълнение на договори за предоставяне на БФП по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“

Във връзка със стартиране на дейностите по сключени договори по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ на Приоритетна ос 4 „Транснационално сътрудничество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган (УО), организира провеждането на обучение по управление и отчитане на договорите.

УО на ОПРЧР кани всички бенефициенти, които имат сключени договори или им предстои сключване, да вземат участие в специализираното обучение, което ще се проведе на 03 ноември 2017 г. в Зала „Мусала“ на Интер Експо Център, гр. София, бул. „Цариградско шосе” 147.

Програма на обучението можете да видите в приложената покана.