BG05M9OP001-1.008 "Добри и безопасни условия на труд"

Приключили процедури

Настоящата процедура има за цел да подобри работната среда в предприятията, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.

Процедурата също така цели да насърчи географската мобилност на работната сила в страната като подкрепи работодателите чрез осигуряване на транспорт на наетите в предприятията лица, вкл. с цел запазване на тяхната заетост и повишаване нивата на устойчива заетост, когато работното място е извън населеното място на тяхната месторабота.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 80 000 000 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://esf.bg/, http://www.eufunds.bg/ и https://eumis2020.government.bg/ 

Краен срок за представяне на проектното предложение е 14.06.2016 г. 17:30 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.

Уважаеми кандидати,
информираме Ви, че са публикувани отговорите на всички въпроси, получени в рамките на установения срок – 24.05.2016 г., съгласно т. 23.4 от Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“. Моля да имате предвид, че УО на ОП РЧР е приел и въпросите, получени на 25.05.2016 г., във връзка с чл. 60 от ГПК, тъй като 24.05.2016 г. е празничен ден.
След изтичане на посочения по-горе срок, въпроси не се приемат. На въпроси, получени след тази дата няма да бъдат предоставяни отговори.
Въпросите, зададени по време на информационния ден, проведен в гр. София са включени към дата 04.05.2016 г.