BG05M9OP001-2.056 "Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование – КОМПОНЕНТ 2"

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ обявява за кандидатстване втори прием на проектни предложения по интегрирана процедура чрез директно предоставяне BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2.
С проектни предложения могат да кандидатстват само общините Видин и Силистра – конкретни бенефициенти по процедурата, които имат сключен договор за изграждане на социално жилище по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
Общият бюджет на втория прием по Компонент 2 е 3 180 000 лева, от които 2 400 000 лева по ОПРЧР и 780 000. лева по ОПНОИР. Интегрираната процедура се реализира по ОПРЧР с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.
Крайният срок за подаване на проектните предложения е 31 март 2022 г.

Изменените Условия за кандидатстване и изменените документи към тях, публикувани в режим „проследяване на промените“ може да намерите на следните интернет адреси: https://esf.bg и https://eumis2020.government.bg