BG05M9OP001-4.003 "Транснационални партньорства"

Процедури в процес на изпълнение

С изпълнението на процедурата „Транснационални партньорства“ се цели трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство в сферите на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд и изграждането на административен капацитет в тях.

Настоящата процедура е част от координираната транснационална покана на ниво Европейски съюз за набиране на проектни предложения. Допустимо е сътрудничеството с партньори от всички държави-членки на ЕС, дори страната-членка да не се е включила в настоящата координирана покана. Транснационалните партньори следва да получат финансиране по линия на Европейския социален фонд в съответната държава-членка за тяхното участие в транснационалния проект.

С цел подпомагане и насърчаване на транснационалното сътрудничество е създадена специална Платформа за транснационално сътрудничество в рамките на ЕСФ ec.europa.eu/esf/transnationality, която ще бъде основно средство за осъществяване на транснационалното сътрудничество в рамките на координираната покана. Кандидатите задължително следва да се регистрират в Платформата, където ще публикуват своите проектни идеи, ще осъществят контакт с партньорски организации и ще формират партньорства за осъществяването на общи транснационални проекти. За тази цел партньорите по проекта ще съставят и подпишат Споразумение за транснационално партньорство, което също е функционалност на Платформата.

В края на месец март 2018 г. се организира форум за търсене на партньори, повече информация за който може да намерите на esf.bg/transnacionalno-partnorstvo.

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, като общият бюджет е 4 389 000 лв. Кандидатите могат да получат безвъзмездна финансова помощ между 50 000 лв. и 200 000 лв.
Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: esf.bg и eumis2020.government.bg.
Крайният срок за представяне на проектните предложения е 11.05.2018 г., 17:30 ч. българско време.
Проектните предложения по настоящата процедура се подават само по електронен път с квалифициран електронен подпис като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – eumis2020.government.bg.

wpdm_package id='11078']