BG05M9OP001-4.001 "Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж"

Приключили процедури

∙ Компонент 1 “Транснационални партньорства за заетост и растеж“

∙ Компонент 2 “Дунавски партньорства за заетост и растеж“.

Настоящата процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ цели да подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страни-членки на ЕС, чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в следните  области:

∙ пазар на труда и качество на работните места;

∙ социално включване и борба с бедността, здравеопазване, равни възможности и недискриминация, условия на труд;

∙ изграждане на административен капацитет в горните две области.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ е 20 000 000 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://esf.bg/ и https://eumis2020.government.bg/.

Крайният срок за представяне на проектни предложения е 05.04.2017 г., 17:30 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg


ПОМОЩ ПРИ ТЪРСЕНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ПАРТНЬОРИ

Сайтът на транснационалната платформа на ЕСФ помага на бенефициентите на Европейския социален фонд да създадат партньорства с организации от други страни-членки.

Сайтът е достъпен за широк кръг потребители, като профил могат да си направят, както представители на Управляващи органи и публични институции, така и потенциални бенефициенти.

Организациите могат да публикуват информация и да представят параметри, по които търсят партньори.

Адресът, на който ще може да бъде получена цялата налична информация, както и относно търсенето на партньори е http://ec.europa.eu/esf/transnationality.

На интернет страницата е налична следната информация:

  • База данни за търсене на партньори, в която можете да въведете подробности за Вашата организация и проектни идеи, а след това да намерите партньори,с които да реализирате транснационален проект;
  • Дискусионни форуми и общи въпроси, свързани с транснационалното сътрудничество в рамките на ЕСФ, както и технически въпроси относно функционирането на платформата;
  • Новини и информация за събития.

Инструкции за ползване на платформата можете да откриете на https://ec.europa.eu/esf/transnationality/content/quick-database-user-guide.

Белгийска организация търси партньор за реализиране на транснационален проект. Повече информация можете да откриете на линка тук.

На вниманието на кандидатите по процедура BG05M9OP001- 4.001 ”Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”
В случай че имате готови проектни идеи, Центърът за европейски проекти в Република Полша може да окаже съдействие за разпространението им сред потенциални полски партньори. Проектните идеи може да изпращате на адрес: maciej.jamrozik@cpe.gov.pl

Още чуждестранни организации, търсещи партньор за реализиране на транснационален проект: