Проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ ще подобри политиките за хора с увреждания

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова и изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания (АХУ) Минчо Коралски подписаха договор за изпълнението на проект „Развитие на инструментите за формиране и прилагане на политиките за интеграция на хората с увреждания“. Проектът се финансира по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и е на стойност 500 000 лв.

Основната цел на проекта е да се актуализират и оптимизират процесите по мониторинг, оценка и бюджетиране на политики за хората с увреждания. Амбицията ни е да продължим да подкрепяме политиките за осигуряване на тяхната достойна интеграция чрез заетост, заяви заместник-министър Русинова.

България е сред първите държави, изградили информационна система за събиране на статистическа информация за хората с увреждания. Новият проект ще позволи надграждане на системата и подобряване анализа на потребностите на локално ниво на хората с увреждания, в контекста на прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания. По проекта се предвижда да се направи изследване на промените в социално-икономическия статус на хората с увреждания спрямо 2009 г. и да се оцени потенциала на хората с увреждания и бизнеса за тяхната социална и трудова интеграция. Планира се да се осъществи мониторинг, анализ и оценка на ефективността, ефикасността и въздействието на стратегиите и политиките за интеграция на хората с увреждания. Ще се актуализира и функционалността на информационната система за хората с увреждания и модулите в нея.