ОБУЧЕНИЕ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БФП ПО ПРОЦЕДУРА „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ”

Във връзка със стартиране на дейностите по сключени договори по процедура „Активно включване” на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” на ОПРЧР 2014-2020, Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган (УО), организира провеждането на обучение по управление и отчитане на договорите.

УО на ОПРЧР кани всички бенефициенти, които имат сключени договори или им предстои сключване, да вземат участие в специализираното обучение, което ще се проведе на 10 май 2017 г. в Зала „Пресцентър“ в сградата на Министерство на труда и социалната политика, гр. София, ул. „Триадица“ №2, сутерен.

С цел доброто планиране на събитието, моля да потвърдите участие до 3 май 2017 г. на e-mail pangelova@mlsp.government.bg.

Експерти на ОП РЧР проведоха информационни дни по процедури „Подкрепа за предприемачество” и „Развитие на социалното предприемачество”

Експерти на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) проведоха информационни дни с потенциални бенефициенти по две нови процедури на програмата – …

Информационни дни по процедури „Подкрепа за предприемачество” и „Развитие на социалното предприемачество”

Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган на ОПРЧР 2014-2020, организира провеждането на информационни дни по процедури за …

Стотици потенциални бенефициенти събра вторият ден на разяснителната кампания по две нови процедури на ОП РЧР

  Стотици потенциални бенефициенти събра вторият ден на разяснителната кампания по две нови процедури на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) …

Стартираха информационните дни по две процедури на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Стартираха информационните дни по две процедури на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) – „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и …

Покажи Още