УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОП РЧР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА „ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА” – ЧАСТ ОТ КООРДИНИРАНАТА ТРАНСНАЦИОНАЛНА ПОКАНА НА НИВО ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Пълният комплект Условия за кандидатстване можете да намерите тук.

ФОРУМ ЗА ТЪРСЕНЕ НА ПАРТНЬОРИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Европейската асоциация за информация за местното развитие (AEIDL), съвместно с Полското министерство на икономическото развитие, организират Форум за търсене на партньори по изпълнението на проекти за транснационално сътрудничество. Форумът ще се проведе в края на м. март 2018 г. в гр. Варшава, като част от темите, които ще бъдат разглеждани са заетост, заетост на младите хора, социално включване, социална икономика и др.

Подробности за начина на участие във форума можете да намерите в актуализираната покана.

* УО на ОПРЧР не покрива разходи на участниците в конференцията.

През м. февруари 2018 г., в рамките на координирана покана на ниво ЕС, предстои обявяването от УО на ОПРЧР на нов прием на проектни предложения по процедура „Транснационални партньорства“. Операцията ще цели да допринесе за трансфера и въвеждането на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в сферите на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и не-дискриминацията, условията на труд и изграждането на административния капацитет в тях.

В периода януари-февруари 2018 г., освен България, обявяват покани за транснационални проекти в общата рамка обявяват също Белгия, Финландия,  Полша, Швеция и Португалия.


ПОМОЩ ПРИ ТЪРСЕНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ПАРТНЬОРИ

Сайтът на транснационалната платформа на ЕСФ помага на бенефициентите на Европейския социален фонд да създадат партньорства с организации от други страни-членки.

Сайтът е достъпен за широк кръг потребители, като профил могат да си направят, както представители на Управляващи органи и публични институции, така и потенциални бенефициенти.

Организациите могат да публикуват информация и да представят параметри, по които търсят партньори.

Адресът, на който ще може да бъде получена цялата налична информация, както и относно търсенето на партньори е http://ec.europa.eu/esf/transnationality.

На интернет страницата е налична следната информация:

  • База данни за търсене на партньори, в която можете да въведете подробности за Вашата организация и проектни идеи, а след това да намерите партньори,с които да реализирате транснационален проект;
  • Дискусионни форуми и общи въпроси, свързани с транснационалното сътрудничество в рамките на ЕСФ, както и технически въпроси относно функционирането на платформата;
  • Новини и информация за събития.

Инструкции за ползване на платформата можете да откриете на https://ec.europa.eu/esf/transnationality/content/quick-database-user-guide.


Чуждестранни организации, търсещи партньор за реализиране на транснационален проект: