Указания за прием и изпълнение на проекти, подавани по стратегиите за ВОМР

УО на ОП РЧР публикува Утвърдени Указания за прием и изпълнение на проекти, подавани по стратегиите за ВОМР, на основание чл. 37. (1) от ПМС 161/4.07.2016 г. Указанията описват процедурите за изпълнение на Стратегиите за местно развитие, включващи мерки по ОП РЧР 2014-2020 г.

Към момента в Указанията не са публикувани приложенията на образеца на Административен договор и документите към него. УО на ОПРЧР ще публикува допълнително цитираните приложения.

Важно!

Във връзка с изискването на чл. 41 от ПМС 161/20016 г. за разработване от страна на МИГ на единна процедура за избор на проекти, моля да се има предвид, че процедурата следва да се разработи по отделно по всяка една от финансиращите програми.

Ако процедурата не се разминава с минималните изисквания, публикувани на Единния информационен портал и Указанията за прием и изпълнение на проекти по ОП РЧР, не е необходимо да се съгласува. Прилагането й следва да е стриктно съгласно минималните изисквания и указанията, за да бъдат впоследствие одобрени проектите по нея.

 

Изменение на Указания на УО на ОПРЧР 2014 – 2020 във връзка с предстоящия втори прием по мярка 19.2

Изменението е свързано с промяна в раздел III. „Критерии за оценка на проектите“ и е отразено в указанията в режим „проследяване на промяната“.

В т. 1. „Критерии за техническа и финансова оценка на проектни предложения“ са прецизирани текстове относно формулирането на критерии в стратегиите за изпълнение на ВОМР. Уточнен е начинът, по който МИГ следва да разработват специфичните критерии за оценка в стратегиите си, като е конкретизирано, че не трябва да се определя тежест и точки по отношение на тях. Поставено е процентно ограничение на тежестта на специфичните критерии, разработени от МИГ. Промяната се прави с цел да се избегне допускането на грешки при подготовка на документите за втория прием на стратегии, тъй като подобни грешки могат да доведат до отхвърляне на стратегиите.

Молим всички МИГ, които подготвят стратегии по втория прием, да се съобразят с новите указания, като опишат и включат в стратегиите си ЕДИНСТВЕНО специфичните за територията критерии по всяка мярка, определени от тях. В стратегиите не трябва да се цитират задължителните по ОПРЧР критерии за оценка, одобрени от КН на програмата.

В т. 2. „Критерии за техническа и финансова оценка на проектни предложения – общи за ОПРЧР 2014 – 2020, приети от КН на ОПРЧР“, в раздел 1 от таблицата се извършва промяна в т. 1.2. „Опит на ръководителя на проекта“ във връзка с промяна на лицето, чийто капацитет се оценява. Вместо оценка на ръководителя на проекта, ще бъде извършвана оценка на законния представител на кандидата (управител, прокурист и др.) или собственика на капитала на организацията. Промяната е във връзка с въвеждане на правилата за опростени разходи по отношение на разходите за организация и управление по всички процедури, както и спазване на чл. 125, параграф 3, т. г) от Регламент (ЕС) № 1303/2013г.