ИЗМЕНЕНИ Указания за прием и изпълнение на проекти, подавани по стратегиите за ВОМР (Януари 2018 г.)

УО на ОП РЧР публикува промяна в Указания за прием и изпълнение на проекти, подавани по стратегиите за ВОМР. Промените са отразени в режим „проследяване на промяната“ в следните документи:

  1. Указания за прием и изпълнение на проекти;
  2. Приложение 1.2. „Условия за кандидатстване“;
  3. Приложение „Обява“;
  4. Образец на Административен договор;
  5. Методика за оценка на финансовия капацитет на кандидатите;
  6. Приложение 1.2. „Указания за попълване на формуляр за кандидатстване чрез ИСУН 2020“;
  7. Приложение „Таблица за оценка на Административното съответствие и допустимостта“;
  8. Приложение „Методология за техническа и финансова оценка“;
  9. Приложение „Формуляр за кандидатстване“
  10. Приложение II-1 – Декларация на кандидата/партньора

Важно! 

Горецитираните документи в режим „проследяване на промяната“ са публикувани в папка „Променени приложения_СВОМР_януари2018_track“.

Променените Указания за прием и изпълнение на проекти и всички приложения към тях (с приети корекции) са публикувани в папка „ИЗМЕНЕНИ Указания за прием и изпълнение на проекти, подавани по стратегиите за ВОМР (януари2018)“.

Втори прием за подбор на стратегии и местни инициативни групи по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

 На 30 юни 2017 г. Министерството на земеделието, храните и горите, координиращ управляващ орган за подхода ВОМР, откри процедура за кандидатстване за подбор на стратегии за ВОМР и МИГ в системата ИСУН 2020. Процедурата е достъпна на https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/26ed47e7-1a7f-4dd5-8f5b-a9dd7d56fcca

Насоките за кандидатстване и допълнителна информация за ВОМР са на разположение на сайта на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020:

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PRSR/VOMR.aspx

Крайният срок за кандидатстване е 31.08.2017 г. 17:30 ч.

“На вниманието на МИГ/МИРГ, които подготвят стратегии по втори прием по мярка 19.2

УО на ПРСР подготвя насоки за определяне на условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените стратегии за ВОМР по чл. 24 от Постановление № 161/2016 г., към които като приложения ще бъдат включени изменените Указания на ОПРЧР за общите изисквания към стратегиите за ВОМР, съгласно § 3 от Заключителните разпоредби (ЗР) на ПМС № 161.

Насоките, заедно с Указанията ще бъдат публикувани на страницата на ОПРЧР.” 

 На вниманието на МИГ за подготовка и изпълнение на стратегии за ВОМР: Приета промяна в критерии за техническа и финансова оценка на проектни предложения

Във връзка с изпълнението на одобрените по първи прием стратегии за ВОМР, както и подготовката на стратегии по втори прием, УО на ОП РЧР публикува изменени критерии за техническа и финансова оценка на проектни предложения, приети от Комитета за наблюдение. Организациите, подготвящи стратегии за ВОМР за втори прием следва да се съобразят с одобрените от Комитета за наблюдение критерии за оценка при подготовка на своите стратегии. УО на ОП РЧР подготвя актуализация на указанията за подготовка на стратегии за ВОМР, в които ще бъдат включени цитираните критерии.

Одобрена операция „Подкрепа за Водено от общностите местно развитие“

На проведено заседание на Комитета за наблюдение на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 на 13 декември 2016 г. бе одобрена операция „Подкрепа за Водено от общностите местно развитие“ , в рамките на която ще се финансира изпълнението на подхода ВОМР с ресурс от ОП РЧР 2014 – 2020. В рамките на операцията ще бъдат финансирани всички одобрени проекти за изпълнение на стратегиите за ВОМР на МИГ/МИРГ.

Във връзка с одобрението на актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ и подготвения проект на План за действие за периода 2016-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, от подкрепа по операцията се изключват областите, свързани с реализация на двата плана за деинституционализация (съответно на деца и на възрастни).

Предвид горепосоченото, организациите, подготвящи стратегии за ВОМР за втори прием, следва да спазят това ограничение и да не планират мерки във връзка със специфични цели 2 и 3 на инвестиционен приоритет 3 „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“ от приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на ОП РЧР 2014 – 2020г. За дейностите и услугите, които ще получат подкрепа в проектните предложения в рамките на специфична цел 1 на инвестиционен приоритет 3 на приоритетна ос 2, следва да бъде осигурена устойчивост.

Всички останали специфични цели и инвестиционни приоритети, обявени предварително за подкрепа от ОП РЧР 2014 – 2020 за ВОМР, остават допустими. УО на ОП РЧР подготвя актуализация на указания за подготовка на стратегии за ВОМР, които да се използват при втория прием.

 


Отговори на въпроси


Презентации


Контакти на МИГ с одобрени СВОМР на ОП РЧР

Архив