Архив

Ръководства


ИЗМЕНЕНИ Указания за прием и изпълнение на проекти, подавани по стратегиите за ВОМР (май 2019 г.)

УО на ОП РЧР публикува промяна в Указания за прием и изпълнение на проекти, подавани по стратегиите за ВОМР. Промените са отразени в режим „проследяване на промяната“ в следните документи:

1. Указания за прием и изпълнение на проекти и приложенията към тях;
2. Приложение 1.1. „Обява“;
3. Приложение 1.2. „Условия за кандидатстване“;
4. Приложение 1.2 „Договор“;
5. Приложение 1.2 „За попълване“;
6. Приложение 1.2 „За информация“;
7. Приложение 1.4 ,,Проверка на процедура в ИСУН“;
8. Приложение 2.2 „Декларация за конфликт на интереси“;
9. Приложение 2.3 „Правила за работа на Оценителната комисия при подбор на проекти“;

Горецитираните документи в режим „проследяване на промените“ са публикувани в папка „Променени приложения_СВОМР_май_2019_track“.

Променените Указания за прием и изпълнение на проекти и всички приложения към тях (с приети корекции) са публикувани в папка „ИЗМЕНЕНИ Указания за прием и изпълнение на проекти, подавани по СВОМР (май 2019)“.


Напредък по изпълнението на мерки от Стратегиите по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) с финансиране от ОПРЧР 2014 – 2020
към 31.12.2018г.

СВОМР по първа покана:

17 Местни инициативни групи (МИГ), одобрени по първа покана за подбор на МИГ и СВОМР, изпълняват стратегии с общо 62 мерки с финансиране от ОПРЧР 2014-2020.

От началото на изпълнението общо 47 процедури за подбор на проекти са представени от МИГ за съгласуване с УО на ОПРЧР, от които 29 процедури в края на 2018 г. са в процес на съгласуване от експерти от УО. 18 процедури за подбор на проекти са обявени от МИГ за кандидатстване, както следва:

1. BG05M9OP001-1.026 МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово -„Обучения за заети лица“ с бюджет от 100 000 лв., със срок за кандидатстване 29.12.2017 г.;

2. BG05M9OP001-1.027 МИГ Костенец 2010 – „Добри и безопасни условия на труд“ с бюджет от 586 749 лв., с три срока за кандидатстване – 31.01.2018 г., 31.05.2018 г. и 16.11.2018 г.;

3. BG05M9OP001-2.013 МИГ Поморие – ,,Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, в т.ч. роми, мигранти и др.“ с бюджет от 550 000 лв., с два срока за кандидатстване – 23.04.2018 г. и 23.04.2019 г.;

4. BG05M9OP001-1.044 МИГ Поморие – „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост и достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“ с бюджет 200 000 лв., с два срока за кандидатстване 03.01.2019 г. и 03.06.2019 г.;

5. BG05M9OP001-2.014 МИГ Лясковец-Стражица – „Социални иновации за активно социално включване” с бюджет от 500 000 лв., със срок за кандидатстване: 13.04.2018;

6. BG05M9OP001-1.030 МИГ Лясковец – Стражица Мярка – „По-добро здраве и работоспособност на заетите в икономиката на общините Лясковец и Стражица“ с бюджет от 186 000 лв., със срок за кандидатстване: 16.04.2018 г.;

7. BG05M9OP001-1.031 МИГ – Община Марица – „Активно включване младежи“ с бюджет 400 000 лв., с два срока за кандидатстване: 30.09.2018 и 28.02.2019 г.;

8. BG05M9OP001-1.031 МИГ – Община Марица – „Добри и безопасни условия на труд“ – с бюджет от 500 000 лв., със срок за кандидатстване: 03.04.2018 г.;

9. BG05M9OP001-1.032 МИГ Раковски – ,,Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро, малки и средни предприятия“ с бюджет от 195 000 лв., с два срока за кандидатстване 19.03.2018 г. и 01.10.2018 г.;

10. BG05M9OP001-2.002 МИГ Раковски – „МП02/ИП1 – Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ с бюджет от 195 000 лв., с два срока за кандидатстване: 03.07.2018 г. и 27.11.2018 г.;

11. BG05M9OP001-2.031 МИГ Раковски – „МПО2/ИП4 – Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост“ – с бюджет 195 000 лв., с два срока за кандидатстване 12.10.2018 г. и 12.02.2019 г.;

12. BG05M9OP001-2.015 МИГ Средец – ,,За по-добър живот“ с бюджет от 548 000 лв. със срок за кандидатстване: 26.03.2018 г.;

13. BG05M9OP001-1.035 МИГ Исперих – “Развитие на предприемачеството” с бюджет 200 000 лв. с един краен срок за кандидатстване – 10.09.2018 г.;

14. BG05M9OP001-1.042 МИГ- общини Момчилград и Крумовград – ,,Обучения за заети лица“ с бюджет 200 000 лв. с три крайни срока за кандидатстване 15.08.2018 г., 28.12.2018 г. и 15.05.2019 г.;

15. BG05M9OP001-2.025 МИГ- общини Момчилград и Крумовград – „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности” с бюджет 100 000 лв. с два крайни срока за кандидатстване 10.08.2018 г. и 28.12.2018 г.;

16. BG05M9OP001-1.036 МИГ Белово, Септември, Велинград – Предоставяне на възможности за учене през целия живот на заети лица“ с бюджет 100 000 лв. с два крайни срока за кандидатстване 30.07.2018 г. и 20.12.2018 г.

17. BG05M9OP001-2.021 МИГ „Белово, Септември, Велинград – „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ с бюджет 100 000 лв. с един срок за кандидатстване 30.11.2018 г.;

18. BG05M9OP001-1.033 МИГ Белово, Септември, Велинград – “Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” – с бюджет 500 000 лв., с два срока за кандидатстване 31.01.2019 г. и 31.05.2019 г.

До края на 2018 г. са сключени 26 договора по СВОМР от първи прием на обща стойност 2 469 084,12 лв. на следните МИГ:

– МИГ „Белово, Септември, Велинград“;
– МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“;
– МИГ „Средец“;
– МИГ „Марица“;
– МИГ „Лясковец – Стражица“;
– МИГ „Костенец“;
– МИГ „Поморие“;
– МИГ „Момчилград – Крумовград“.

Една МИГ е договорила целия наличен финансов ресурс по подхода ВОМР – МИГ „Костенец“. Очаква се през месец януари 2019 г. да се сключат още 5 договора по процедури на МИГ „Исперих“, МИГ „Раковски“ и МИГ „Момчилград-Крумовград“.

СВОМР по втора покана

17 МИГ са одобрени по втора покана за подбор на МИГ и СВОМР да изпълняват стратегии с общо 54 мерки с финансиране от ОПРЧР 2014-2020.

До края на 2018г. от страна на УО на ОПРЧР са подписани 16 споразумения за изпълнение на одобрени от втория прием СВОМР (Очаква се да се сключи споразумение със СНЦ „МИГ Луковит-Роман). Споразуменията се подготвят и координират от УО на ПРСР.
Към края на 2018 г. в УО се съгласуват 11 процедури на 8 МИГ, както следва:

– BG05M9OP001-1 МИГ Куклен-Асеновград „Добри и безопасни условия на труд“;

– BG05M9OP001-1 МИГ Павликени „Полски Тръмбеш „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“;

– BG05M9OP001-1 МИГ Стралджа „Подобряване качеството на работната сила за устойчиво интегриране на пазара на труда“;

– BG05M9OP001-1 МИГ Лом „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“;

– BG05M9OP001-1 МИГ Лом „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост“;

– BG05M9OP001-2 МИГ Лом „Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, др“;

– BG05M9OP001-2 МИГ Лом „По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход“;

– BG05M9OP001-1 МИГ Кирково-Златоград „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица, в т.ч. насърчаване и подпомагане на младежката заетост и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица на територията на МИГ Кирково – Златоград“;

– BG05M9OP001-2 МИГ Балчик- Генерал Тошево „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и до по-добра пригодност за заетост“;

– BG05M9OP001-2 МИГ Радомир-Земен „Подкрепа за заетост и квалификация на безработни и неактивни лица от всички възрастови групи“;

– BG05M9OP001-1 МИГ Хисаря „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица на територията на МИГ „Хисаря“.


Напредък в изпълнението на подхода
„Водено от общността местно развитие“

По двете покани, с финансиране от ОПРЧР, са одобрени следните МИГ:

По първа покана:

1. СНЦ „Местна инициативна група Общини – Панагюрище, Стрелча, Лесичово“
2. СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“
3. СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“
4. СНЦ „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“
5. СНЦ „Местна инициативна група Лясковец – Стражица“
6. СНЦ „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“
7. СНЦ „Местна инициативна група Котел, Сунгурларе и Върбица“
8. СНЦ „Местна инициативна група – Исперих“
9. СНЦ „Местна инициативна група Раковски“
10. „МИГ Девня – Аксаково“
11. Местна инициативна група „Костенец 2010“
12. СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково
13. Сдружение „Местна инициативна група – Община Марица“
14. МИГ „Общини Момчилград – Крумовград“
15. СНЦ „МИГ Средец“
16. „МИГ Поморие“
17. СНЦ „Местна инициативна група – Аврен – Белослав“

По втора покана:

1. СНЦ „Местна инициативна група Лом“
2. СНЦ „Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана““
3. СНЦ „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“
4. СНЦ „Местна инициативна група Луковит – Роман“
5. СНЦ „Местна инициативна група – Стралджа 2016г.“
6. СНЦ „Местна инициативна група Кирково – Златоград“
7. СНЦ „Местна инициативна група Свиленград ареал“
8. СНЦ „Местна инициативна група – Радомир – Земен“
9. СНЦ „Местна инициативна група Павликени – Полски Тръмбеш“
10. СНЦ „Местна инициативна група – Куклен – Асеновград“
11. СНЦ „Местна инициативна група Балчик- Генерал Тошево“
12. СНЦ „Местна инициативна група – Самоков“
13. СНЦ „Местна инициативна група Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа“
14. СНЦ „Местна инициативна група Хисаря“
15. СНЦ „Местна инициативна група – Тунджа“
16. СНЦ „Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла“
17. СНЦ „Местна инициативна група „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни”

Към края на месец април 2018 г., осем процедури от одобрените по първи прием СВОМР с финансиране от ОПРЧР са обявени за кандидатстване, на обща стойност 3 165 749.00 лв.:

• BG05M9OP001-1.026 МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – „Обучения за заети лица“ – с бюджет от 100 000 лв., със срок за кандидатстване 29.12.2017 г. Получени са 4 проектни предложения. Кандидатите са уведомени за резултатите от оценката и предстои сключването на първите за страната договори по подхода ВОМР с одобрените кандидати;

• BG05M9OP001-1.027 МИГ Костенец 2010 – „Добри и безопасни условия на труд“ – с бюджет от 586 749 лв., с три срока за кандидатстване – 31.01.2018 г.; 31.05.2018 г.; 16.11.2018 г. – По първия краен срок са получени 8 проектни предложения. оценката по първи краен срок е приключила и предстои сключването на договори.

• BG05M9OP001-2.013 МИГ Поморие – мярка 9: Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, в т.ч. роми, мигранти и др.; с бюджет от 550 000 лв., с два срока за кандидатстване – 23.04.2018 г.; 23.04.2019 г. По първия краен срок са получени 2 проектни предложения. Предстои оценка на проектните предложения;

• BG05M9OP001-2.015 ВОМР-МИГ СРЕДЕЦ – За по-добър живот – с бюджет от 548 000 лв., със срок за кандидатстване: 26.03.2018 г. – Получено е едно проектно предложение , което се оценява.

• BG05M9OP001-2.014 МИГ „Лясковец-Стражица“, мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване” – с бюджет от 500 000 лв., със срок за кандидатстване: 13.04.2018 – получените в срок 3 проектни предложения се оценяват.

• BG05M9OP001-1.030 „МИГ Лясковец – Стражица Мярка МИГ03 „По-добро здраве и работоспособност на заетите в икономиката на общините Лясковец и Стражица“ – с бюджет от 186 000 лв., със срок за кандидатстване: 16.04.2018 г. – получените в срок 8 проектни предложения се оценяват.

• BG05M9OP001-1.031 МИГ – Община Марица М03 „Добри и безопасни условия на труд“ – с бюджет от 500 000 лв., със срок за кандидатстване: 03.04.2018 г. – в момента се провежда оценка на получените 10 проектни предложения.

• BG05M9OP001-1.032 „МИГ Раковски – МП01/ИП5 – Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро, малки и средни предприятия“ – с бюджет от 195 000 лв., със срок за кандидатстване 19.03.2018 г. – получените 2 проектни предложения се оценяват.

В процес на съгласуване с УО на ОПРЧР са над 20 други процедури, като МИГ са планирали в рамките на 2018 г. да се обявят всички процедури по 17-те СВОМР от първи прием.

Към края на месец април 2018 г. са подписани 12 от общо 17 споразумения за изпълнение на одобрените от втория прием СВОМР.

 


 

 

Втори прием за подбор на стратегии и местни инициативни групи по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

 На 30 юни 2017 г. Министерството на земеделието, храните и горите, координиращ управляващ орган за подхода ВОМР, откри процедура за кандидатстване за подбор на стратегии за ВОМР и МИГ в системата ИСУН 2020. Процедурата е достъпна на https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/26ed47e7-1a7f-4dd5-8f5b-a9dd7d56fcca

Насоките за кандидатстване и допълнителна информация за ВОМР са на разположение на сайта на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020:

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PRSR/VOMR.aspx

Крайният срок за кандидатстване е 31.08.2017 г. 17:30 ч.

“На вниманието на МИГ/МИРГ, които подготвят стратегии по втори прием по мярка 19.2

УО на ПРСР подготвя насоки за определяне на условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените стратегии за ВОМР по чл. 24 от Постановление № 161/2016 г., към които като приложения ще бъдат включени изменените Указания на ОПРЧР за общите изисквания към стратегиите за ВОМР, съгласно § 3 от Заключителните разпоредби (ЗР) на ПМС № 161.

Насоките, заедно с Указанията ще бъдат публикувани на страницата на ОПРЧР.” 

 На вниманието на МИГ за подготовка и изпълнение на стратегии за ВОМР: Приета промяна в критерии за техническа и финансова оценка на проектни предложения

Във връзка с изпълнението на одобрените по първи прием стратегии за ВОМР, както и подготовката на стратегии по втори прием, УО на ОП РЧР публикува изменени критерии за техническа и финансова оценка на проектни предложения, приети от Комитета за наблюдение. Организациите, подготвящи стратегии за ВОМР за втори прием следва да се съобразят с одобрените от Комитета за наблюдение критерии за оценка при подготовка на своите стратегии. УО на ОП РЧР подготвя актуализация на указанията за подготовка на стратегии за ВОМР, в които ще бъдат включени цитираните критерии.

Одобрена операция „Подкрепа за Водено от общностите местно развитие“

На проведено заседание на Комитета за наблюдение на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 на 13 декември 2016 г. бе одобрена операция „Подкрепа за Водено от общностите местно развитие“ , в рамките на която ще се финансира изпълнението на подхода ВОМР с ресурс от ОП РЧР 2014 – 2020. В рамките на операцията ще бъдат финансирани всички одобрени проекти за изпълнение на стратегиите за ВОМР на МИГ/МИРГ.

Във връзка с одобрението на актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ и подготвения проект на План за действие за периода 2016-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, от подкрепа по операцията се изключват областите, свързани с реализация на двата плана за деинституционализация (съответно на деца и на възрастни).

Предвид горепосоченото, организациите, подготвящи стратегии за ВОМР за втори прием, следва да спазят това ограничение и да не планират мерки във връзка със специфични цели 2 и 3 на инвестиционен приоритет 3 „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“ от приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на ОП РЧР 2014 – 2020г. За дейностите и услугите, които ще получат подкрепа в проектните предложения в рамките на специфична цел 1 на инвестиционен приоритет 3 на приоритетна ос 2, следва да бъде осигурена устойчивост.

Всички останали специфични цели и инвестиционни приоритети, обявени предварително за подкрепа от ОП РЧР 2014 – 2020 за ВОМР, остават допустими. УО на ОП РЧР подготвя актуализация на указания за подготовка на стратегии за ВОМР, които да се използват при втория прием.

 


Отговори на въпроси


Презентации


Контакти на МИГ с одобрени СВОМР на ОП РЧР

Архив