Изменение на Указания на УО на ОПРЧР 2014 – 2020 във връзка с предстоящия втори прием по мярка 19.2

Изменението е свързано с промяна в раздел III. „Критерии за оценка на проектите“ и е отразено в указанията в режим „проследяване на промяната“.

В т. 1. „Критерии за техническа и финансова оценка на проектни предложения“ са прецизирани текстове относно формулирането на критерии в стратегиите за изпълнение на ВОМР. Уточнен е начинът, по който МИГ следва да разработват специфичните критерии за оценка в стратегиите си, като е конкретизирано, че не трябва да се определя тежест и точки по отношение на тях. Поставено е процентно ограничение на тежестта на специфичните критерии, разработени от МИГ. Промяната се прави с цел да се избегне допускането на грешки при подготовка на документите за втория прием на стратегии, тъй като подобни грешки могат да доведат до отхвърляне на стратегиите.

Молим всички МИГ, които подготвят стратегии по втория прием, да се съобразят с новите указания, като опишат и включат в стратегиите си ЕДИНСТВЕНО специфичните за територията критерии по всяка мярка, определени от тях. В стратегиите не трябва да се цитират задължителните по ОПРЧР критерии за оценка, одобрени от КН на програмата.

В т. 2. „Критерии за техническа и финансова оценка на проектни предложения – общи за ОПРЧР 2014 – 2020, приети от КН на ОПРЧР“, в раздел 1 от таблицата се извършва промяна в т. 1.2. „Опит на ръководителя на проекта“ във връзка с промяна на лицето, чийто капацитет се оценява. Вместо оценка на ръководителя на проекта, ще бъде извършвана оценка на законния представител на кандидата (управител, прокурист и др.) или собственика на капитала на организацията. Промяната е във връзка с въвеждане на правилата за опростени разходи по отношение на разходите за организация и управление по всички процедури, както и спазване на чл. 125, параграф 3, т. г) от Регламент (ЕС) № 1303/2013г.

Указания за прием и изпълнение на проекти, подавани по стратегиите за ВОМР

УО на ОП РЧР публикува Утвърдени Указания за прием и изпълнение на проекти, подавани по стратегиите за ВОМР, на основание чл. 37. (1) от ПМС 161/4.07.2016 г. Указанията описват процедурите за изпълнение на Стратегиите за местно развитие, включващи мерки по ОП РЧР 2014-2020 г.

Към момента в Указанията не са публикувани приложенията на образеца на Административен договор и документите към него. УО на ОПРЧР ще публикува допълнително цитираните приложения.

Важно!

Във връзка с изискването на чл. 41 от ПМС 161/20016 г. за разработване от страна на МИГ на единна процедура за избор на проекти, моля да се има предвид, че процедурата следва да се разработи по отделно по всяка една от финансиращите програми.

Ако процедурата не се разминава с минималните изисквания, публикувани на Единния информационен портал и Указанията за прием и изпълнение на проекти по ОП РЧР, не е необходимо да се съгласува. Прилагането й следва да е стриктно съгласно минималните изисквания и указанията, за да бъдат впоследствие одобрени проектите по нея.

 

 На вниманието на МИГ за подготовка и изпълнение на стратегии за ВОМР: Приета промяна в критерии за техническа и финансова оценка на проектни предложения

Във връзка с изпълнението на одобрените по първи прием стратегии за ВОМР, както и подготовката на стратегии по втори прием, УО на ОП РЧР публикува изменени критерии за техническа и финансова оценка на проектни предложения, приети от Комитета за наблюдение. Организациите, подготвящи стратегии за ВОМР за втори прием следва да се съобразят с одобрените от Комитета за наблюдение критерии за оценка при подготовка на своите стратегии. УО на ОП РЧР подготвя актуализация на указанията за подготовка на стратегии за ВОМР, в които ще бъдат включени цитираните критерии.

Одобрена операция „Подкрепа за Водено от общностите местно развитие“

На проведено заседание на Комитета за наблюдение на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 на 13 декември 2016 г. бе одобрена операция „Подкрепа за Водено от общностите местно развитие“ , в рамките на която ще се финансира изпълнението на подхода ВОМР с ресурс от ОП РЧР 2014 – 2020. В рамките на операцията ще бъдат финансирани всички одобрени проекти за изпълнение на стратегиите за ВОМР на МИГ/МИРГ.

Във връзка с одобрението на актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ и подготвения проект на План за действие за периода 2016-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, от подкрепа по операцията се изключват областите, свързани с реализация на двата плана за деинституционализация (съответно на деца и на възрастни).

Предвид горепосоченото, организациите, подготвящи стратегии за ВОМР за втори прием, следва да спазят това ограничение и да не планират мерки във връзка със специфични цели 2 и 3 на инвестиционен приоритет 3 „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“ от приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на ОП РЧР 2014 – 2020г. За дейностите и услугите, които ще получат подкрепа в проектните предложения в рамките на специфична цел 1 на инвестиционен приоритет 3 на приоритетна ос 2, следва да бъде осигурена устойчивост.

Всички останали специфични цели и инвестиционни приоритети, обявени предварително за подкрепа от ОП РЧР 2014 – 2020 за ВОМР, остават допустими. УО на ОП РЧР подготвя актуализация на указания за подготовка на стратегии за ВОМР, които да се използват при втория прием.

 


Отговори на въпроси

Архив