ИЗМЕНЕНИ Указания за прием и изпълнение на проекти, подавани по стратегиите за ВОМР (юни 2017 г.)

УО на ОП РЧР публикува промяна в Указания за прием и изпълнение на проекти, подавани по стратегиите за ВОМР. Промените са отразени в режим „проследяване на промяната“ в следните документи:

  1. Указания за прием и изпълнение на проекти;
  2. Приложение 1.1. „Обява“;
  3. Приложение 1.2. „Условия за кандидатстване“;
  4. Приложение 1.2. „Методология за техническа и финансова оценка на проектно предложение по процедура на подбор на проектни предложения“;
  5. Приложение 1.2. „Указания за попълване на формуляр за кандидатстване чрез ИСУН 2020“;
  6. Приложение 2.3. „Правила за работа на оценителна комисия при подбор на проекти, финансирани чрез ВОМР“;
  7. Приложение „Автобиография на законния представител на кандидата (управител, прокурист и др.)/ собственика на капитала на организацията“;
  8. Приложение „Формуляр за кандидатстване“;
  9.  Приложение „Таблица за оценка на Административното съответствие и допустимостта“.

Към Указанията се публикуват и образец на Административен договор и приложенията към него.

Важно! 

Във връзка с изискването на чл. 41, ал. 2 от ПМС 161/20016 г. за разработване от страна на МИГ на ред за оценка на проектните предложения, моля да се има предвид, че МИГ следва да спазват изменените Указания за прием и изпълнение на проекти, подавани по стратегиите за ВОМР.

Ако редът не се различава от минималните изисквания, публикувани на Единния информационен портал и Указанията за прием и изпълнение на проекти по ОП РЧР, не е необходимо да се съгласува. Прилагането на редът за оценка следва да е стриктно съгласно минималните изисквания и указанията, за да бъдат впоследствие одобрени проектите по него.

 

Втори прием за подбор на стратегии и местни инициативни групи по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

 На 30 юни 2017 г. Министерството на земеделието, храните и горите, координиращ управляващ орган за подхода ВОМР, откри процедура за кандидатстване за подбор на стратегии за ВОМР и МИГ в системата ИСУН 2020. Процедурата е достъпна на https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/26ed47e7-1a7f-4dd5-8f5b-a9dd7d56fcca

Насоките за кандидатстване и допълнителна информация за ВОМР са на разположение на сайта на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020:

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PRSR/VOMR.aspx

Крайният срок за кандидатстване е 31.08.2017 г. 17:30 ч.

“На вниманието на МИГ/МИРГ, които подготвят стратегии по втори прием по мярка 19.2

УО на ПРСР подготвя насоки за определяне на условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените стратегии за ВОМР по чл. 24 от Постановление № 161/2016 г., към които като приложения ще бъдат включени изменените Указания на ОПРЧР за общите изисквания към стратегиите за ВОМР, съгласно § 3 от Заключителните разпоредби (ЗР) на ПМС № 161.

Насоките, заедно с Указанията ще бъдат публикувани на страницата на ОПРЧР.” 

 На вниманието на МИГ за подготовка и изпълнение на стратегии за ВОМР: Приета промяна в критерии за техническа и финансова оценка на проектни предложения

Във връзка с изпълнението на одобрените по първи прием стратегии за ВОМР, както и подготовката на стратегии по втори прием, УО на ОП РЧР публикува изменени критерии за техническа и финансова оценка на проектни предложения, приети от Комитета за наблюдение. Организациите, подготвящи стратегии за ВОМР за втори прием следва да се съобразят с одобрените от Комитета за наблюдение критерии за оценка при подготовка на своите стратегии. УО на ОП РЧР подготвя актуализация на указанията за подготовка на стратегии за ВОМР, в които ще бъдат включени цитираните критерии.

Одобрена операция „Подкрепа за Водено от общностите местно развитие“

На проведено заседание на Комитета за наблюдение на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 на 13 декември 2016 г. бе одобрена операция „Подкрепа за Водено от общностите местно развитие“ , в рамките на която ще се финансира изпълнението на подхода ВОМР с ресурс от ОП РЧР 2014 – 2020. В рамките на операцията ще бъдат финансирани всички одобрени проекти за изпълнение на стратегиите за ВОМР на МИГ/МИРГ.

Във връзка с одобрението на актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ и подготвения проект на План за действие за периода 2016-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, от подкрепа по операцията се изключват областите, свързани с реализация на двата плана за деинституционализация (съответно на деца и на възрастни).

Предвид горепосоченото, организациите, подготвящи стратегии за ВОМР за втори прием, следва да спазят това ограничение и да не планират мерки във връзка със специфични цели 2 и 3 на инвестиционен приоритет 3 „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“ от приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на ОП РЧР 2014 – 2020г. За дейностите и услугите, които ще получат подкрепа в проектните предложения в рамките на специфична цел 1 на инвестиционен приоритет 3 на приоритетна ос 2, следва да бъде осигурена устойчивост.

Всички останали специфични цели и инвестиционни приоритети, обявени предварително за подкрепа от ОП РЧР 2014 – 2020 за ВОМР, остават допустими. УО на ОП РЧР подготвя актуализация на указания за подготовка на стратегии за ВОМР, които да се използват при втория прием.

 


Отговори на въпроси


Контакти на МИГ с одобрени СВОМР на ОП РЧР

Архив