Зорница Русинова: Стара Загора е пример за добрата съвместна работа на бизнеса с местната и държавната власти

Стара Загора е един от градовете, които в последните години са пример за добрата съвместна работа на бизнеса с местната и държавната власти и добрите резултати са видими в икономическите показатели. Именно това е начинът за икономически напредък. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова в рамките на дискусия „Да на българските региони – инвестиционна дестинация Стара Загора“, организирана от вестник „Стандарт“ в партньорство с общината и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България.

Русинова подчерта, че независимо от ниските равнища на безработица в региона – два пъти и повече по-ниски от средните за Европа – отчетливо се вижда липсата на квалифицирани кадри. Тя посочи, че това е резултат и последствие от демографската картина в страната.

„Усилията за преодоляване на тези трудности са многопластови, на първо място това са инвестициите в професионална квалификация и ключови умения. В този смисъл усилията и средствата са и от страна на държавата, и от страна на Европейския социален фонд и ОП „Развитие на човешките ресурси““.

Зорница Русинова очерта рамка на инструментите в тази посока и част от процедурите по ОП РЧР, насочени към бизнеса и възможностите за заетост, за квалификация и преквалификация.

Като една от най-успешните процедури през тази година, Русинова посочи „Специфични обучения“, която излиза извън традиционните схеми за квалификация. Тя е насочена към специфичните нужди и предмет на бизнеса на всеки един работодател – да обучи персонала си или да привлече неактивни или безработни българи към съответната индустрия. „Според мен, това е пътят – да търсим скрития потенциал не само в добрата ни работа с образователните институции, но да търсим и откриваме възможностите на хората, които са извън пазара на труда“. Като практически пример заместник-министърът посочи процедурата по ОПРЧР, насочена към младите родители „Родители в заетост“, чийто замисъл е да осигури възможност за заплащане на детегледачки така, че майките и бащите на малки деца да могат да работят.

Предстои отварянето на процедура „Работа“ с бюджет от 80 милиона лева, която ще предостави целенасочена подкрепа към дълготрайно безработните лица с цел преодоляване на пречките и създаване на предпоставки за включването им в заетост.

Не на последно място остават инвестициите в ранно детско развитие – съвместните усилия с образователното ведомство нито едно дете да не остане извън училищната мрежа. Това е една от ключовите стъпки така, че след десет години въпросът за квалифицираните кадри вече да не е а дневен ред, коментира заместник-министър Русинова.

Над 13 000 младежи са преминали през друга изключително успешна процедура „Младежка заетост“, като само за Стара Загора те са над 1000. Тя дава възможност на млади специалисти да придобият опит в реална професионална среда.

В заключение Зорница Русинова посочи, че проблемите на предприемачите у нас са обвързани и с демографската политика на държавата и в краткосрочен план верният път за решаването им е добрата работа между отделните звена в контекста.

„Темата, която трябва да бъде дебатирана, е тази за възможностите за формиране на по-добра система за прогнозиране на нуждите от работна ръка и начинът е именно добра съвместна работа между отделните власти – местни, бизнес и държавна“. Тема на пазара на труда е либерализирането на възможностите за работа у нас за чужди граждани, каза още Русинова.