Сключени договори по ПРИОРИТЕТНА ОС 3

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-3.020 „Подобряване качеството и ефективността на услугите за професионално обучение“

Информация за сключен договор по процедура BG05M9ОP001-3.021 „Гарантиране на качеството и ефективността на социалните услуги“