Сключени договори по ПРИОРИТЕТНА ОС 1

Информация за сключен договор по процедура BG05M9OP001-1.029„Обучения и заетост на територията на МИГ Ардино – Джебел“
Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.037 МИГ ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН – УЧА И РАБОТЯ
Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.040 МИГ Гоце Делчев-Гърмен-Хаджидимово, мярка 8, Компонент 1 „Обучение на безработни лица“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.041 “ МИГ Гоце Делчев-Гърмен – Хаджидимово“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.042 МИГ- общини Момчилград и Крумовград – обучения за заети лица

Информация за сключени договори по процедура №BG05M9OP001-1.043″МИГ Община Марица М02 „Активно включване – младежи“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.044 МИГ Поморие- мярка 7 Насърчаване и подпомагане на младежката заетост и достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.048 МИГ Куклен – Асеновград – „Добри и безопасни условия на труд“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.049 МИГ Кирково-Златоград

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.051 Съвместни дейности на социалните партньори

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.058 „МИГ- общини Момчилград и Крумовград – Добри и безопасни условия на труд“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.060 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.1.3 „Подкрепа за заетост и квалификация на безработни и неактивни лица от всички възрастови групи“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.063 МИГ Ардино – Джебел – „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот ”

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.064 МИГ Павликени – П. Тръмбеш мярка МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш”

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.067- “МИГ Ардино – Джебел – Подобрени условия на труд и приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.073 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“- Мярка 3.„Подкрепа за предприемачество“