Сключени договори по ПРИОРИТЕТНА ОС 1

Информация за сключен договор по процедура BG05M9OP001-1.029„Обучения и заетост на територията на МИГ Ардино – Джебел“

Информация за сключени договори“ към BG05M9OP001-1.031 МИГ – Община Марица М03 „Добри и безопасни условия на труд“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.033  „МИГ Белово, Септември, Велинград – приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.037 МИГ ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН – УЧА И РАБОТЯ

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001 – 1.038 „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин  Нова заетост и стимулиране на микро и малки предприятия“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.039 “МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.040 МИГ Гоце Делчев-Гърмен-Хаджидимово, мярка 8, Компонент 1 „Обучение на безработни лица“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.041 “ МИГ Гоце Делчев-Гърмен – Хаджидимово“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.042 МИГ- общини Момчилград и Крумовград – обучения за заети лица

Информация за сключени договори по процедура №BG05M9OP001-1.043″МИГ Община Марица М02 „Активно включване – младежи“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.044 МИГ Поморие- мярка 7 Насърчаване и подпомагане на младежката заетост и достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица

Информация за сключен договор по процедура BG05M9OP001-1.045 МИГ ЛОМ „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.046 МИГ Свиленград-Ареал-Достъп до заетост на територията на МИГ Свиленград-Ареал

Информация за сключени договор по процедура BG05M9OP001-1.047 МИГ ЛОМ „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.048 МИГ Куклен – Асеновград – „Добри и безопасни условия на труд“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.049 МИГ Кирково-Златоград

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.050 МИГ Хисаря – Мярка 10 „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица на територията на МИГ“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.051 Съвместни дейности на социалните партньори

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1-052 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора на територията на МИГ Свиленград Ареал“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.054 „Подкрепа за устойчив бизнес“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.055 „Нови работни места на територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.057 „Умения“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.058 „МИГ- общини Момчилград и Крумовград – Добри и безопасни условия на труд“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.059 МИГ Балчик – Генерал Тошево „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.060 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.1.3 „Подкрепа за заетост и квалификация на безработни и неактивни лица от всички възрастови групи“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.063 МИГ Ардино – Джебел – „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот ”

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.064 МИГ Павликени – П. Тръмбеш мярка МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш”

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.066 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 9 „Подкрепа за развитието на предприемачески идеи на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.067- “МИГ Ардино – Джебел – Подобрени условия на труд и приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.068 Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001–1.069 „МИГ Павликени и Полски Тръмбеш – По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.070 „МИГ – СТРАЛДЖА 2016 г.“ -„Местни инициативи за заетост за търсещите работа и неактивните лица“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.071 „МИГ Котел Сунгурларе Върбица – Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.072  „МИГ Тунджа – Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.073 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“- Мярка 3.„Подкрепа за предприемачество“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.077 „Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места в МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни”

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.078 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.7. „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.081 МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 02 „Добри и безопасни условия на труд за работещите на територията на общините Дряново и Трявна“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.082 МИГ „Девня – Аксаково“ – „Инвестиции в образование и заетост“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.084 „МИГ Самоков – Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, чрез местни инициативи за заетост“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.085 „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково – „Достъп до пазара на труда на безработни и неактивни лица“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.086 „МИГ Самоков – Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.087 „Активиране на безработни и неактивни лица в общините Луковит и Роман“

Информация за сключени договори по BG05M9OP001-1.088 „МИГ Самоков – Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.089 МИГ Исперих – ОПРЧР 1 “Развитие на предприемачеството”

Информацията за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.090 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.092 МИГ Поморие – Мярка 8 Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи

Информацията за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.094 Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.095 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ – Мярка 2.„Добри и безопасни условия на труд“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.096 „Детски кътове“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.097 МИГ „Девня – Аксаково“ – „Инвестиции в образование и заетост“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.098 МИГ ЛОМ „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.099 „Защита на населението от заплахи за общественото здраве, причинени от пандемични кризи“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.104 „КРАТКОСРОЧНА ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ В ОТГОВОР НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.105 „Подкрепа и защита за служителите на Националния осигурителен институт в условията на пандемия от COVID-19“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.106 „Заетост за теб“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.107 „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 01 “Ново работно място на територията на общините Дряново и Трявна“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.108 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.6. „Повишаване квалификацията и постигане на адекватни на изискванията на бизнеса знания и умения на заетите лица от всички възрастови групи“

Информация за сключени договори към BG05M9OP001-1.109 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ Мярка 1.„Нови работни места на територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла“

Информация за сключени договори към BG05M9OP001-1.110 „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа – Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените, въвеждане на социални и нетехнологични иновации в предприятията”

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.111 МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни” мярка 1.1.3. Нови работни места за хората от МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни”

„Информация за сключени договори“ към BG05M9OP001-1.113 МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш”

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.114 „МИГ Павликени и Полски Тръмбеш – По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.115 „МИГ Поморие – Мярка 7: Насърчаване и подпомагане на младежката заетост и достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.116 МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ мярка 1.3.5 Насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството в МИГ „Струма”

Информация за сключени договори“ към BG05M9OP001-1.118 МИГ Луковит-Роман „Активиране на безработни и неактивни лица в общините Луковит и Роман“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.119 „По-добро здраве и работоспособност на заетите в икономиката на общините Лясковец и Стражица“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.120 МИГ ПОМОРИЕ – МЯРКА 8: “ПОДОБРЯВАНЕ НА РАВНИЯ ДОСТЪП ДО ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.121 МИГ Балчик – Генерал Тошево „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“

Информация за сключени договори по BG05M9OP001-1.122 МИГ „Аврен-Белослав“, Мярка 19.2/1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.123 МИГ „Девня – Аксаково“ – „Инвестиции в образование и заетост“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.124 „МИГ – МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО – „Достъп до пазара на труда на безработни и неактивни лица“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.126 „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица – Достъп до заетост и обучения”

Информация за издадена заповед за предоставяне на БФП по процедура BG05M9OP001-1.127 „Развитие на дигиталните умения“ – Компонент 1

Информация за сключени договори по BG05M9OP001-1.128 „Развитие на дигиталните умения“ – Компонент 2