Сключени договори по ПРИОРИТЕТНА ОС 1

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.058 „МИГ- общини Момчилград и Крумовград – Добри и безопасни условия на труд“