Сключени договори по ПРИОРИТЕТНА ОС 2

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ КОМПОНЕНТ 1 с конкретни бенефициенти общини
Информация за сключен договор по процедура BG05M9OP001-2.031 МИГ Раковски – МПО2ИП4 – Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия – втори срок

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP002-2.033 МИГ Исперих „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности“

Информация за сключени договори договори по процедура BG05M9OP001-2.041 – По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Кирково – Златоград

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.042 „МИГ Раковски – МП02/ИП3повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.043 МИГ Свиленград Ареал 2.1.Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград Ареал

Информация за сключен договор по процедура BG05M9OP001-2.044 „МИГ Белово, Септември, Велинград – повишаване качеството на живот на хората в неравностойно положение“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.045 „МИГ СРЕДЕЦ – Социална икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.047 „„МИГ- общини Момчилград и Крумовград-Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности“

Информация за сключен договор по процедура BG05M9OP001-2.048 МИГ- Троян, Априлци, Угърчин М4 Социална икономика – втори срок

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.049 МИГ Поморие – Мярка 10 “Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост”

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.052 „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” – „Социално-трудова и здравна интеграция“

Информация за сключени договори по процедура 2.053 МИГ Лясковец-Стражица Мярка МИГ05“Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни места в социални предприятия“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.054 МИГ „Аврен-Белослав“ по Мярка 19.2/2.2-3 „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.063, „МИГ Павликени-Полски Тръмбеш 05 “Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.065 „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово – МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 3 ”Обучение на уязвими групи и мерки за интеграцията на пазара на труда“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.066 „МИГ- Стралджа-2016г ”- „Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“

Информация за сключен договор по процедура BG05M9OP001-2.069 „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ – Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.070 „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ – „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.071 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово – МЯРКА 11 „По-добър достъп до устойчиви услуги за социално включване на хора с увреждания и самотноживеещи лица“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.072 „МИГ – СТРАЛДЖА 2016 г.-Интегрирани услуги за социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001- 2.073 „МИГ СРЕДЕЦ“ – ЗА ПО – ДОБЪР ЖИВОТ НА ТЕРИТОРИЯТА“