Сключени договори по ПРИОРИТЕТНА ОС 2

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.017 „МИГ Белово, Септември, Велинград – активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ КОМПОНЕНТ 1 с конкретни бенефициенти общини

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.024 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 10 „Интеграция на маргинализираните общности“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.029 „ИНТЕГРИРАНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.030 „По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход на територията на МИГ – Лом“

Информация за сключен договор по процедура BG05M9OP001-2.031 МИГ Раковски – МПО2ИП4 – Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия – втори срок

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP002-2.033 МИГ Исперих „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.036  „МИГ Момчилград-Крумовград – Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“

Информация за сключени договор по процедура BG05M9OP001-2.037 МИГ Балчик – Генерал Тошево – Мярка 19.22.2-2 Активно приобщаване

Информация за сключени договори договори по процедура BG05M9OP001-2.041 – По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Кирково – Златоград

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.042 „МИГ Раковски – МП02/ИП3повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.043 МИГ Свиленград Ареал 2.1.Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград Ареал

Информация за сключен договор по процедура BG05M9OP001-2.044 „МИГ Белово, Септември, Велинград – повишаване качеството на живот на хората в неравностойно положение“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.045 „МИГ СРЕДЕЦ – Социална икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“

Информация за сключен договор по процедура BG05M9OP001-2.046 МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово – Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.047 „„МИГ- общини Момчилград и Крумовград-Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности“

Информация за сключен договор по процедура BG05M9OP001-2.048 МИГ- Троян, Априлци, Угърчин М4 Социална икономика – втори срок

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.049 МИГ Поморие – Мярка 10 “Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост”

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.050 МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово – Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по – добрата пригодност за заетост

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.052 „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” – „Социално-трудова и здравна интеграция“

Информация за сключени договори по процедура 2.053 МИГ Лясковец-Стражица Мярка МИГ05“Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни места в социални предприятия“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.054 МИГ „Аврен-Белослав“ по Мярка 19.2/2.2-3 „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.055 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.2.3. „По-добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“

Информация за сключени договори процедура BG05M9OP001- 2.057 МИГ Хисаря – Мярка 11 „Интеграция на маргинализираните общности“

Информация за сключен договор по процедура BG05M9OP001-2.059 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ – Мярка 4. „Развитие на социалното предприемачество“

Информация за сключени договори по втора ос – процедурата BG05M9OP001- 2.060 – МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър, Мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.061 Подкрепа за лицата с увреждания – Компонент 2

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.063, „МИГ Павликени-Полски Тръмбеш 05 “Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда“

Информацията за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.064 „МИГ- Троян, Априлци, Угърчин М3 Интегрирани и здрави“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.065 „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово – МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 3 ”Обучение на уязвими групи и мерки за интеграцията на пазара на труда“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.066 „МИГ- Стралджа-2016г ”- „Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.067 МИГ-Община Марица М05 „Активно включване – уязвими групи“

Информация за сключен договор по процедура BG05M9OP001-2.069 „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ – Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.070 „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ – „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.071 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово – МЯРКА 11 „По-добър достъп до устойчиви услуги за социално включване на хора с увреждания и самотноживеещи лица“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.072 „МИГ – СТРАЛДЖА 2016 г.-Интегрирани услуги за социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001- 2.073 „МИГ СРЕДЕЦ“ – ЗА ПО – ДОБЪР ЖИВОТ НА ТЕРИТОРИЯТА“

Информация за сключен договор по процедура BG05M9OP001-2.074 МИГ Павликени-Полски Тръмбеш Мярка „Социални иновации за активно социално включване“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.076 МИГ Дряново-Трявна Мярка “Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.077 МИГ Тунджа „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални  и здравни услуги и  по-добра пригодност за заетост“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.078 МИГ „Девня – Аксаково“ – „Въвеждане на междусекторни услуги в общността“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.079 МИГ Лясковец – Стражица -„Социални иновации за активно социално включване”

Информация за сключени договори“ към BG05M9OP001-2.081 ,,Социални предприятия за лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.082 „Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001 -2.084 „Приобщаване и активно включване на територията на общините Луковит и Роман“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001 -2.085 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Луковит и Роман“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.086 Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.089 „МИГ РАКОВСКИ – МП02/ИП3 – Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001 – 2.091 МИГ Луковит-Роман – „Предоставяне на социални и здравни услуги в общността в общините Луковит и Роман“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.092 „МИГ Момчилград-Крумовград – Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“

Информация за сключен договор по процедура BG05M9OP001-2.093 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – Етап 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства Компонент 2“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.095МИГ Лясковец-Стражица Мярка МИГ05 Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни места

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.097 „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ – Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост “

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.100 МИГ ЛОМ „Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, други“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.102 „МИГ Мъглиж, Казанлък, Гурково – „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.104 МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 03 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.105 „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 04 “Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна“

Информация за сключени договори“ към BG05M9OP001-2.107 МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово – Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.108 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ – Мярка 4. „Развитие на социалното предприемачество“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.109 „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” – „Социално-трудова и здравна интеграция“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.111 „МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни – мярка 2.3 „Устойчиви социални услуги за социално включване“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.113„МИГ- Стралджа-2016 г.” – „Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.114 МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ мярка 2.4.Развитие на социалното предприемачество

Информация за сключени договори“ към BG05M9OP001-2.115 „МИГ ПОМОРИЕ – социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, в т.ч. роми, мигранти и др.“ 

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.116 МИГ Луковит-Роман „Приобщаване и активно включване на територията на общините Луковит и Роман“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.117 „МИГ ЛОМ за по-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход – 2020“