Сключени договори по ПРИОРИТЕТНА ОС 4

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-4.002 „Иновативни заедно“