Декларация за поверителност

Като администратор на лични данни, Министерството на труда и социалната политика (МТСП) на Република България прилага принципите за обработка на лични данни и чрез настоящото Съобщение за поверителност предоставя информация и условия за упражняването на правата на субектите на данни съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

Министерството на труда и социалната политика е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в гр. София, ул. „Триадица“ № 2 и официална интернет страница: www.mlsp.government.bg. Същото е публична администрация, която подпомага министъра на труда и социалната политика при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

Министърът на труда и социалната политика е централен едноличен орган на изпълнителната власт със специална компетентност, който ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище, социалното осигуряване, защитата при безработица и насърчаване на заетостта, пазара на труда, трудовата миграция и свободното движение на работници, безопасността и здравето при работа, социалните инвестиции, социалната закрила, социалното включване, подкрепата на децата и семейството, демографското развитие, интеграцията на хората с увреждания, равните възможности и антидискриминацията в съответствие със законите на страната и приетата от правителството програма за управление на страната.

Горепосочените дейности се осъществяват самостоятелно или съвместно с други държавни органи и/или обществени организации.

Функциите на Министерството и правомощията на неговите органи са регламентирани в Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, Закона за социално подпомагане, Закона за семейни помощи за деца, Закона за закрила на детето, Закона за интеграция на хората с увреждания, Закона за насърчаване на заетостта, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

Като публичен орган Министерството на труда и социалната политика е подчинено на правилата на Общия Регламент за защита на личните данни (GDPR) при обработката на лични данни, свързани с дадено физическо лице.

Защитата на данните е с особено висок приоритет за Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Министерство на труда и социалната политика.Използването на интернет страниците на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Министерство на труда и социалната политика и в частност уебсайта Esf.bg е възможно без указания за лични данни, въпреки че ако даден субект на данни иска да използва специални услуги чрез нашите уебсайтове, може да бъде необходимо обработването на лични данни. Ако обработването на лични данни е необходимо, но няма правна основа за такава обработка, ние по принцип получаваме съгласието на субекта на данните. Обработката на Вашите лични данни се извършва в съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR).

Администратор на личните данни е: Министерство на труда и социалната политика

адрес: Гр. София
ул. „Триадица“ №2
Телефон: +359 2 8119 600
E-mail: efipp@mlsp.government.bg

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на личните данни: По всички въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни и с упражняването на права, можете да се обърнете към определеното от Министерството на труда и социалната политика длъжностно лице по защита на личните данни – Емил Йотов, по Ваш избор на някой от посочените данни за контакт: тел. 0877205656, email: dpo@mlsp.government.bg, както и на посочения по-горе контакти.

В настоящата декларация за поверителност искаме да Ви предоставим информация за себе си, за естеството, обхвата и целите на събирането и използването на данни, като Ви информираме за обработката на Вашите лични данни.

Лични данни на потребителите, които биват събирани и обработвани от администратора на уебсайта:

 • Чрез уебсайта Esf.bg ние събираме и обработваме персонализирани лични данни като име и електронна поща;
 • Чрез уебсайта Esf.bg ние събираме анонимни лични данни за статистики за посещенията и потребителско поведение;
 • Уебсайтът също така събира и съхранява информация посредством „бисквитки“ (cookies) и други сходни технологии съгласно политиката за бисквитките.

III. Цели на събиране и обработване на данните на потребителите:

 • Личните данни, които събираме от Вас ще бъдат използвани единствено за целите, за които е обявено, че се събират и/или съгласно изискванията на приложимото законодателство.
 • Повишаване защитата на данните и сигурността на данните и да осигури оптимално ниво на защита. Анонимните данни на регистрационните файлове на сървъра се съхраняват отделно от всички лични данни, предоставени от субекта на данните.
 • Подобряване на услугата, която предоставяме, посредством получаването анонимна информация за потребителското поведение. За да постигнем тази цел, когато влизате в нашия сайт, ще бъдете помолени да предоставите или откажете да предоставите Вашето съгласие да запазваме „бисквитки“ на Вашето устройство.
 1. Защита на нашите законни интереси

Възможно е да има случаи, в които ние използваме или предаваме информация, за да защитим правата си. Това може да включва:

 • Мерки за защита на уебсайта и потребителите на Esf.bg срещу кибератаки;
 • Мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи;
 • Мерки за управление на различни други рискове.

Главната причина за тези видове обработване са нашите законни интереси, като се прави уговорка, че ние гарантираме, че всички предприемани от нас мерки гарантират баланс между нашите интереси и Вашите основни права и свободи.

Продължителност на периода на съхранение на потребителските лични данни

Продължителността на съхраняването на лични данни се определя от съответния период на задържане. След изтичането на този срок съответните данни ще бъдат заличени, при условие че вече не са необходими за изпълнението или откриването на договора и/ или вече няма законни интереси от наша страна за по-нататъшното съхранение.

Права на потребителя

Потребителят има следните права, свързани с обработката на личните му данни, предоставени на Esf.bg:

 • да изисква потвърждение, относно обработване на личните му данни;
 • да предоставим информация относно лични данни, като например данните, които ние имаме, как ги използваме, на кого ги разкриваме, дали ги предаваме в чужбина и как ги предпазваме, колко дълго ги пазим, какви права имате, как можете да подадете жалба, къде сме придобили данни и др.
 • коригиране – потребителят може да поиска от нас да поправим или допълним негови неточни или непълни лични данни;
 • изтриване на данни – потребителят може да изисква изтриване на неговите лични данни единствено в следните случаи:
 • те вече не са необходими за целите, за които са били събрани; или
 • потребителят е оттеглил неговото съгласие (ако обработването на данните се основава на съгласие); или
 • упражнява законно право на възражение; или
 • те са били незаконно обработвани; или
 • е налице правно задължение в тази връзка.

Ние нямаме задължението да уважим искането на потребителя за изтриване на личните му данни, ако обработването им се изисква:

 • за да се изпълни законово задължение; или
 • за да се установи, упражни или защити правна претенция;

За да упражни правата си, потребителят може да се свърже с Esf.bg като използва данните за контакт, посочени по-горе. Отговор на всички валидни искания, предявени към Esf.bg ще бъде даван в рамките на 30 дни освен когато искането е особено сложно, или ако сте отправили повече искания, в който случай ще отговорим в рамките на максимум два месеца.

 • Преносимост на данните – потребителят може да изисква неговите лични данни да бъдат предоставени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и може да поиска те да бъдат директно „пренесени“ към друг оператор на данни, но само ако:
 • обработването се основава на съгласие или на сключването на договор с потребителя;

и 

 • обработването се извършва с автоматично средство.
 • Право на възражение – потребителят може да възрази срещу обработването на личните му данни;

Потребителят може да възрази по всяко време срещу обработването на неговите данни за целите на директния маркетинг (включително създаване на профили) без да посочвате каквато и да било причина, като в този случай обработването ще бъде прекратено при първа възможност.

 • Жалби – потребителят има правото да подава жалба пред местния надзорен орган относно обработването на неговите лични данни. В България този надзорен орган е:

Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез нас, можете да го направите на посочените най-горе данни за контакт.

Данни на потребителя, събирани при посещение на нашия сайт:

Когато посещавате нашия уебсайт единствено с цел информация, ние събираме информация единствено от Вашия браузър. Когато посещавате нашия уебсайт, ние събираме следната информация, необходима, за да можем технически да Ви показваме нашия уебсайт:

 • дата и време на посещение;
 • количество данни, изпратено в байтове;
 • източник на посещението;
 • използван браузър;
 • операционна система;
 • IP адрес.

Възможности за контакт чрез уебсайта

Уебсайтът съдържа информация, която позволява бърз електронен контакт (форма за обратна връзка и форма за докладване на нередност), както и пряка комуникация с нас, която включва и общ адрес на така наречената електронна поща (e-mail адрес). Ако даден субект на данни се свърже с администратора чрез електронна поща, личните данни, предавани от субекта на данни, се съхраняват автоматично в платформата за електронна поща. Такива лични данни, предавани на доброволен принцип от субект на данни на администратора на данни, се съхраняват с цел обработка или връзка със субекта на данните. Не прехвърляме тези лични данни на трети страни.

Лицата, поискали контакт през нашия уебсайт (форма за обратна връзка и форма за докладване на нередност) могат да променят по всяко време личните данни, посочени по време на попълването на формите, или да ги изтрият напълно от данните на администратора.

Администраторът по всяко време предоставя информация при поискване на субекта на данни относно това, какви лични данни се съхраняват за него. Освен това администраторът на данните коригира или заличава личните данни по искане или посочване на субекта на данни, доколкото не съществуват законови задължения за съхранение. Лице за защита на данните, специално определен в настоящата декларация за защита на данните, както и всички служители на администратора, са на разположение на субекта на данните в това отношение като лица за контакт.

Бисквитки

Esf.bg използва бисквитки, за да осигури коректна функционалност и за да събира статистики за посещенията. Можете да настроите Вашия браузер да приема или не „бисквитките“. Ако не желаете да приемете бисквитките, можете да смените техните настройки чрез нашия Модул за настройки на „бисквитките“ (като изберете „Настройки“ и след това изберете кои бисквитки желаете да бъдат заредени)! Моля, имайте предвид, че функционалността на нашия уеб сайт може да бъде лимитирана, ако определени бисквитки не бъдат приети.

Esf.bg използва бисквитки. Бисквитките са малък текстов файл, който се запазва на компютъра Ви. Бисквитките следят страниците, които посещавате и съдържат информация за посещението Ви. Също така бисквитките се използват за функционалност. Бисквитките се съхраняват на компютъра Ви и съдържат анонимна информация.

НЕОБХОДИМИ БИСКВИТКИ 
Тези бисквитки са нужни, за да може уебсайтът да функционира правилно и не могат да бъдат изключени в нашите системи. Обикновено са настроени да се задействат като отговор на действие от ваша страна, често молба за даденa услуга, като настройване на предпочитанията Ви за поверителност, вписване или попълване на форма. Можете да настроите браузъра Ви да блокира или да Ви уведомява за наличието на такива бисквитки, но в такъв случай някои части от сайта няма да функционират. Тези бисквитки не съхраняват разпознаваема лична информация.

БИСКВИТКИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ 
Бисквитките за поведение са изключително важни за нас, за да разберем как взаимодействате с уебсайта ни, кои страници посещавате най-често и кои реклами разглеждате. Тези бисквитки събират информация, но тя е анонимна и не е свързана с отделните потребители. Употребата на бисквитките за поведение служи за да имаме информация за начина, по който използвате нашия уебсайт, измерим ефективността на нашите реклами, подобрим потребителското преживяване на уебсайта ни. 

БИСКВИТКИ ОТ ВЪНШНИ УСЛУГИ 
Бисквитките от външни услуги /трети страни/ зареждат скриптове за поведение, собственост на трети страни. Това може да бъдат Google, Facebook и др. Ако активирате отметката, Вие спирате зареждането на бисквитки от външни услуги. Информираме Ви, че ние нямаме контрол над бисквитките зареждани от YouTube ако кликнете бутон PLAY. Повече информация за бисквитките от външни услуги /трети страни/ можете да откриете на съответните сайтове. 

Имайте предвид, че можете да настроите браузъра си по такъв начин, че да сте информирани за настройката на „бисквитките“ и да решите поотделно за тяхното приемане или да изключите приемането на „бисквитки“ за определени случаи или като цяло. Всеки браузър се различава по начина, по който управлява настройките на „бисквитките“. Това е описано в менюто за помощ на всеки браузър, което обяснява как можете да промените настройките на „бисквитките“. По-подробна информация за това можете да намерите на следните връзки:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://www.mozilla.org/en-US/privacy/websites/#cookies

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

Използване на Външни услуги и прехвърляне на данни на Трети страни

GoogleAnalytics

Esf.bg използва GoogleAnalytics, уеб услуга за анализ на Google LLC, 1600 AmphitheaterParkway, MountainView, CA 94043, САЩ („Google“). GoogleAnalytics използва така наречените „бисквитки“, които са текстови файлове, съхранени на компютъра Ви, за да помогнат на уебсайта да анализира начина, по който потребителите използват уебсайта. Информацията, генерирана от „бисквитките“ за използването на този уебсайт (включително съкратеният IP адрес), обикновено се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там.

Esf.bg използва GoogleAnalytics с разширение „_anonymizeIp ()“, което осигурява анонимност на IP адреса, като го съкращава и изключва пряка лична връзка. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде изпратен на сървър на Google в САЩ и ще бъде съкратен там. В тези изключителни случаи преработката се извършва в съответствие с чл. 6, параграф 1, точка „е“ на GDPR на базата на нашия законен интерес към статистическия анализ на поведението на потребителите за целите на оптимизацията и маркетинга.

От наше име Google ще използва тази информация, за да оцени използването на уебсайта, да състави отчети за дейността на уебсайта и да ни предостави други услуги, свързани с използването на уебсайтове и интернет. IP адресът, предаван от Вашия браузър в контекста на Google Анализ, не се обединява с други данни на Google.

Можете да откажете използването на „бисквитки“, като изберете подходящите настройки в браузъра си. Трябва обаче да отбележим, че в този случай може да не успеете да използвате пълната функционалност на този уебсайт. Можете да откажете окончателно Google да събира данни, генерирани от „бисквитки“, относно използването на уебсайта (включително Вашия IP адрес) и да ги обработва. Можете да изтеглите и инсталирате приставката на браузъра, която се намира на следната връзка: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=bg

За алтернативен начин на отказ, моля кликнете на следния адрес, за да изключите бисквитките, което ще деактивира възможността на GoogleAnalytics да събира информация за този уебсайт за в бъдеще.

За повече информация относно това как GoogleAnalytics управлява потребителските данни, моля посетете следната страница: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Използване на социални мрежи

 1. Facebook

Esf.bg използва така наречените плъгини („плъгини“) на социалната мрежа Facebook, управлявана от FacebookInc., 1 HackerWay, MenloPark, CA 94025, USA („Facebook“). Плъгините са обозначени с лого на Facebook или добавката „SocialPlug-in за Facebook“ или „Социална добавка за Facebook“. Общ преглед на приставките на Facebook и техния външен вид можете да намерите на: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Ако не искате Facebook да свърже информацията, събрана чрез уебсайта ни директно с Вашия Facebook профил, трябва да излезете от Facebook, преди да посетите нашия уебсайт. Можете също да предотвратите зареждането на плъгините във Facebook и по този начин предотвратите процедурите за обработка на данни, описани по-горе, с добавки за вашия браузър за в бъдеще, напр. със скриптовия блокер „NoScript“ (http://noscript.net/)

FacebookInc., базирана в Съединените щати, е сертифицирана за американско-европейското споразумение за защита на личните данни „PrivacyShield“, което гарантира спазването на нивото на защита на данните, приложимо в ЕС.

Целта и обхватът на събирането на данни и по-нататъшната обработка и използване на данните от Facebook, както и Вашите права и опции за настройка за защита на Вашата лична информация, можете да намерите в информацията за защита на личните данни на Facebook на адрес: http://www.facebook.com/policy.php

 1. YouTube

На Esf.bg има интегрирани компоненти на YouTube. YouTube е интернет видео портал, който позволява на издателите на видеоклипове да задават безплатно видеоклипове на други потребители, което също осигурява безплатно гледане, преглед и коментиране. YouTube позволява достъп до филми и телевизионни предавания, музикални видеоклипове, и видеоклипове, създадени от потребителите на интернет портала.

Операторската компания на YouTube е GoogleInc. – YouTube, LLC (Main Office) – 901 CherryAve., SanBruno, CA 94066, USA

YouTube и Google ще получават информация чрез компонента на YouTube, че субектът на данни е посетил уебсайта ни, ако субектът на данните по време на посещението си в нашия уеб сайт е влязъл в YouTube. Ако такова предаване информация на YouTube и Google не е желателно за субекта на данните, това може да бъде предотвратено, ако субектът на данните излезе от потребителския си профил в YouTube преди да посетите нашия уебсайт.

Разпоредбите на YouTube за защита на данните, достъпни на адрес https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/, предоставят информация за събирането, обработката и използването на лични данни от YouTube и Google.

Промяна на Декларацията за поверителност

Запазваме си правото да извършваме промени в настоящата Декларация за поверителност

Настоящата Декларация за поверителност е последно обновена на 18.04.2019 г.