Сключени договори по ПРИОРИТЕТНА ОС 1

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.040 МИГ Гоце Делчев-Гърмен-Хаджидимово, мярка 8, Компонент 1 „Обучение на безработни лица“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.041 “ МИГ Гоце Делчев-Гърмен – Хаджидимово“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.042 МИГ- общини Момчилград и Крумовград – обучения за заети лица

Информация за сключени договори по процедура №BG05M9OP001-1.043″МИГ Община Марица М02 „Активно включване – младежи“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.049 МИГ Кирково-Златоград

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.051 Съвместни дейности на социалните партньори

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.058 „МИГ- общини Момчилград и Крумовград – Добри и безопасни условия на труд“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.064 МИГ Павликени – П. Тръмбеш мярка МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш”

Сключени договори по ПРИОРИТЕТНА ОС 2

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ КОМПОНЕНТ 1 с конкретни бенефициенти общини
Информация за сключен договор по процедура BG05M9OP001-2.031 МИГ Раковски – МПО2ИП4 – Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия – втори срок

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP002-2.033 МИГ Исперих „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности“

Информация за сключени договори договори по процедура BG05M9OP001-2.041 – По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Кирково – Златоград

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.042 „МИГ Раковски – МП02/ИП3повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.045 „МИГ СРЕДЕЦ – Социална икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.047 „„МИГ- общини Момчилград и Крумовград-Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности“

Информация за сключени договори по процедура 2.053 МИГ Лясковец-Стражица Мярка МИГ05“Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни места в социални предприятия“

Информация за сключен договор по процедура BG05M9OP001-2.069 „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ – Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост“

Сключени договори по ПРИОРИТЕТНА ОС 3

Сключени договори по ПРИОРИТЕТНА ОС 4

Сключени договори по ПРИОРИТЕТНА ОС 5