European Conference: Investing in people – the way forward


The European conference „Investing in people – the way forward“, taking place in Sofia, is part of the Bulgarian Presidency’s events program and will conclude the celebrations of the 60-year anniversary of the European Social Fund.

The two-day event will consist of plenary sessions dedicated to discussions on the strategic orientation of human development funding in Europe, and thematic workshops.

The conference will bring together all relevant actors such as representatives from EU institutions, national, regional, local public authorities, social partners, civil society organisations, academia as well as end-users and beneficiaries of the funds.

It will provide a unique opportunity to express views on the perceived priorities and expectations for the period post 2020 and to help shape the Commission’s policy proposals.

The conference constitutes a key milestone in the consultation process on future EU investment in people and a unique opportunity to reflect on the development of the social dimension of Europe, in the spirit of the recent Gothenburg proclamation of the European Pillar of Social Rights.

Address: Sofia Tech Park JSC, Tsarigradsko Shose Blvd. 111B

The conference is by invitation only.


Materials 

Concept Notes are available here

 

Presentations are available here

 

Photos are available here

 

Videos are available here

 

Opinions of the European Economic and Social Committee


Европейска конференция: Инвестиции в хората – пътят напред


В рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, Министерство на труда и социалната политика, съвместно с Европейската комисия организира конференция под надслов „Инвестиции в хората – пътят напред“. Конференцията се провежда в София и ще завърши честването на 60-годишнината от създаването на Европейския социален фонд.

Двудневното събитие ще се състои от пленарни сесии и тематични семинари, посветени на дискусиите относно стратегическото ориентиране на финансирането на човешкия капитал в Европа.

Конференцията ще събере представители на институциите на ЕС, национални, регионални, местни публични органи, социални партньори, организации на гражданското общество, академични среди и други заинтересовани страни, както и крайни потребители и бенефициенти.

Тя ще предостави уникална възможност за изразяване на възгледи за възприеманите приоритети и очаквания за периода след 2020 г. и ще помогне за оформянето на предложения за политики на Европейската Комисия.

Конференцията представлява ключов момент от процеса на консултации относно бъдещите инвестиции на ЕС в хората и уникалната възможност да се обмисли развитието на социалното измерение на Европа в духа на неотдавнашното обявяване в Гьотеборг на Европейския стълб на социалните права.

Участието в конференцията е след предварителна регистрация и потвърждение от страна на организаторите.