Европейска мрежа за социално включване на ромите чрез структурните фондове (мрежата EURoma) е инициатива, стартирана през 2007 г. от правителството на Испания (Управляващия орган на Европейския социален фонд (ЕСФ) на Испания), в сътрудничество с Fundación Secretariado Gitano (FSG), начело на Техническия секретариат.

Мрежата EURoma – работа и дейности

Мрежата има за цел да насърчи употребата на структурните фондове за включване на ромското население, в резултат на което да се повиши ефективността на политиките, насочени към ромската общност. За тази цел тя събира под ръководството на Управляващия орган на ЕСФ на Испания управляващи органи (или делегирани междинни звена/изпълнителни органи) и национални звена за контакт по проблемите на ромите от петнадесет държави членки: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Чешка република, Финландия, Гърция, Унгария, Италия, Полша, Португалия, Румъния, Испания, Словакия и Швеция.

Европейска мрежа за социално включване на ромите чрез структурните фондове (EURoma) е създадена в контекста на програмен период 2007-2013 г. за структурните фондове, което разшири обхвата на транснационалното сътрудничество между публичните власти и представителите на гражданското общество по отношение на:

  • Необходимостта да се гарантират основните права на ромското население;
  • Разширяването на Европейския съюз чрез включването на страните с най-висока концентрация на ромско население;
  • Фактът, че структурните фондове, в частност ЕСФ, са идентифицирани като основните финансови инструменти за прилагане на политики, насърчаващи възможностите са социално включване, сближаване и заетост от страна на държавите членки;
  • Ограниченото въздействие на структурните фондове върху ромите (напр. недостатъчни знания как да се извърши включването на ромите в оперативните програми и как всъщност да се достигне до ромите по време на изпълнението);
  • Опитът на Испания за ефективно използване на ЕСФ за включване на ромите.

В тази рамка EURoma стартира своята работа, за да постигне генериране на знания и повишаване на осведомеността сред съответните заинтересовани страни чрез взаимно обучение, повишена и по-ефективна употреба на структурните фондове (основно ЕСФ, но също и други фондове) за включване на ромите.

По време на тези осем години мрежата е станала основен участник на европейско ниво по отношение на включването на ромското население и структурните фондове. Тя е разработила широк набор от  действия за постигане на тази цел и е допринесла за изпълнението на програмен период 2007-2013 г. и за напредъка в период 2014-2020 г., включително присъединяването на подробен инвестиционен приоритет по отношение на ромите в рамките на ЕСФ (Инвестиционен приоритет 9.2. „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите“). Днес ромското население присъства повече в оперативните програми, отколкото в предходни програмни периоди: към ромите е насочено съществено внимание, включително в голям брой оперативни програми, като съществува и сближаване по отношение на подходите и методологиите за постигане на по-ефикасно използване на фондовете.

Секретари на мрежата в Испания – https://www.gitanos.org/centro_documentacion/publicaciones/fichas/117000.html.en