Обученията за придобиване на умения бяха във фокуса на обсъждането на ПРЧР и Програмата за храни 2021-2027 с работодателите

Обученията за придобиване на дигитални умения, професионалната квалификация и ключови компетентности бяха във фокуса на публичното обсъждане с работодателите на Програмата за развитие на човешките ресурси и Програмата за храни и/или допълнително материално стимулиране за следващия програмен период 2021-2027 г. Над 140 работодатели от цялата страна се включиха в онлайн обсъждането на проектите на двете програми.

В следващия програмен период в обученията, финансирани по ПРЧР, ще могат да се включат както работници и служители, така и безработни. Обучения ще се провеждат и по усмотрение на работодателите за нуждите на конкретното работно място. Планират се обучения с ваучери, в които ще могат да се включат и безработни, и заети лица. Най-вероятно обученията с ваучери ще изискват процент съфинансиране, тъй като опитът от настоящия програмен период показва ефикасността от подобна мярка за провеждане на качествени обучения. Ще бъде създадена възможност за провеждане на обучения онлайн, но те ще се извършват на специфични платформи, чрез които ще се проследява качеството на обучението.

В следващия програмен период всички обучения задължително ще завършват с полагане на изпит в Единен сертификационен център, чието създаване ще бъде регламентирано в законодателството. Основната цел на финалния изпит e да гарантира качеството на проведените обучения, финансирани с публични средства, за да са от полза на работодателите. Най-вероятно изпитите ще се полагат в онлайн среда.

„Темата за пазара на труда е основен акцент на Европейския социален фонд. Целта е да се създадат възможности за работещи и безработни да се адаптират по-лесно на пазара на труда“, заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. Тя припомни, че кризата, породена от разпространението на COVID-19, е променила фокуса на проблемите на пазара на труда. „Ако преди COVID-19 говорехме за липса на кадри и на добре подготвени кадри, в последните месеци отношенията работодател-работник се промениха, естеството на работа стана различно и все повече говорим за дистанционна работа“, коментира зам.-министърът. С въвеждането на гъвкави форми на заетост, все по-голяма е ролята на дигиталните умения, за които ще бъдат реализирани специални мерки по ПРЧР 2021-2027.

Средствата, които ще бъдат отделени по ПРЧР 2021-2027 за насърчаване на заетостта и развитието на умения, ще бъдат в размер на повече от 2,2 млрд. лв. Значителен ресурс ще бъде отделен за насърчаване на заетостта, стажове, обучения и активиране на безработни и неактивни младежи. Планираният бюджет за подобни мерки е около 580 млн. лв. За дигитални обучения ще бъдат отделени около 500 млн. лв., като обученията ще обхващат всички възрастови групи безработни и заети лица. По ПРЧР 2021-2027 са планирани мерки, свързани с балансиране между личния и професионалния живот, осигуряване на здравословна, безопасна и продуктивна работна среда и осигуряване на пакети за мобилност.

По време на онлайн обсъждането работодателите зададоха въпроси, свързани със социалното предприемачество, възможностите за реализиране на бизнес идеи от млади хора и мерките, свързани с транснационалното партньорство.

Неправителственият сектор обсъди с ОПРЧР и ОП “Храни“ възможностите за реализиране на мерки през 2021-2027 г.

Управляващите органи на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативната програма за храни и/или допълнително материално стимулиране обсъдиха с неправителствения сектор възможностите …

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Управляващият орган организира серия от събития за представяне на следващия програмен период 2021-2027

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ организира 3 онлайн събития за публично представяне и обсъждане на проектите на двете програми …

Покажи Още