10-то заседание на КН на ОП РЧР 2014-2020 г. – 15.05.2018 г.