12-то заседание на КН на ОП РЧР 2014-2020 г. – 20.06.2019 г.