13-то заседание на КН на ОП РЧР 2014-2020 г. – 12.12.2019 г.