14-то заседание на КН на ОП РЧР 2014-2020 г. – 14.12.2020 г.