18-то заседание на КН на ОП РЧР 2007-2013 г. и 3-то заседание на КН на ОП РЧР 2014-2020 г. – 11.11.2015 г.