19-то заседание на КН на ОП РЧР 2007-2013 г. и 5-то заседание на КН на ОП РЧР 2014-2020 г. – 03.06.2016 г.