20-то заседание на КН на ОП РЧР 2007-2013 г. и 7-мо заседание на КН на ОП РЧР 2014-2020 г. – 13.12.2016 г.