4-то заседание на КН на ОП РЧР 2014-2020 г. – 19.02.2016 г.