6-то извънредно заседание на КН на ОП РЧР 2014-2020 г. – 29.09.2016 г.