9-то заседание на КН на ОП РЧР 2014-2020 г. – 21.11.2017 г.