Метаданни за показателите за резултат по ОП РЧР – приоритетна ос 1