Писмена процедура на КН по ОП РЧР 2014-2020 – януари 2018 г.