Писмена процедура на КН по ОПРЧР 2014-2020 – април 2020 г. – 1