Писмена процедура на КН по ОПРЧР 2014-2020 – юли 2018 г.