Писмена процедура на КН по ОПРЧР 2014-2020 – май 2020 г. – 1