Писмена процедура на КН по ОПРЧР 2014-2020 – март 2020 г. – 2