Писмена процедура на КН по ОПРЧР 2014-2020 – септември 2021 – 1