Писмена процедура на КН по ОП РЧР 2014-2020 – май 2015 г.