Писмена процедура на КН по ОП РЧР 2014-2020 – септември 2015 г.