Обучение за бенефициенти по изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Равни шансове“

Г-жа Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика, откри обучение на бенефициенти за изпълнение на проектите им по схемата „Равни шансове“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“.

В обръщението си към участниците, г-жа Русинова обърна внимание, че процедурата „Равни шансове“ допълва останалите инициативи, които към момента се изпълняват и са свързани с по-добрата адаптация на хората с увреждания, като подчерта важната роля на партньорството и диалога с организациите на и за хората с увреждания.

В първата част на обучението, експертите от Управляващия орган запознаха участниците с изискванията, които трябва да се спазват при изпълнение на дейностите по проекта. Те акцентираха върху задълженията за спазване на подписания договор, ръководството за изпълнение и управление на проект, наръчника на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация, на методологията за регламентиране на възнагражденията, както и на приложимото европейско и национално законодателство.

Втората част на обучението бе с практическа насоченост. Експертите направиха обширна демонстрация за работа с информационната система за управление и наблюдение – ИСУН 2020, и отговориха на редица въпроси от страна на бенефициентите по процедурата „Равни шансове“.

Процедурата „Равни шансове” е разработена, за да подкрепи и създаде допълнителни предпоставки за активното приобщаване и насърчаване на равните възможности за заетост на хората с увреждания. Тя е с общ бюджет от 8 000 000 лв.

Схемата подкрепя политиката на държавата в посока повишаване степента на информираност на обществото за проблемите и възможностите на хората с увреждания и промяна на нагласите спрямо тях. Мерките са насочени към подобряване на знанията и уменията на структурите на гражданското общество за реализиране на местните и национални политики в областта на подкрепата за хората с увреждания и техните семейства, както и постигане на ефективни партньорства и диалог с администрацията, социалните партньори и обществото.